Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn, De -

Naam Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn, De -
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1 januari 1856 (oprichting)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'nijvere ingezetenen dezer gemeente, tot bevordering van hunnen welstand in de uitoefening van eenig bedrijf of beroep, door geldelijk voorschot, te ondersteunen op eene wijze waardoor zuinigheid, spaarzaamheid en werkzaamheid bij hen worden aangekweekt'

(Dit was het doel van de Hulpbank, de spaarbank werd twee jaar later opgericht)

 

Activiteit

kleine ondernemers en boeren behoeden voor woekerpraktijken door hun geld te lenen 'tegen zeer schappelijke renten'

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Apeldoorn

Oprichters

'Deze instelling, voortgesproten uit eerdere initiatieven van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Apeldoorn (....)'

Dirk Bas Backer was 'direct betrokken bij de oprichting van de Spaar- en Hulpbank, vestiging Apeldoorn (.....)'.

Bestuursleden

D. Bas Backer was voorzitter van 1856 tot 17 december 1895.

Eigen gebouw (adres)

'In 1897 kreeg deze Hulp- en Spaarbank dus een eigen onderkomen aan de Kerklaan. (....) Waarschijnlijk omdat de Bank aan de Kerklaan te klein werd kocht de Vereniging in 1927 de villa op de hoek van de Regentesselaan en de Deventerstraat die toen werd verbouwd tot kantoorgebouw voor de Hulp- en Spaarbank te Apeldoorn'.

Verantwoording gegevens

ad oprichtingdatum, relaties, oprichters en bestuursleden:

http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/5_Dirk_Bas_Backer, geraadpleegd op 2 december 2010.

ad doelstelling en eigen gebouw:

http://www.parkenbuurt.nl/stratenktmo/kerklaan/index.html, geraadpleegd op 2 december 2010.

ad laatste vermelding en opmerkingen:

Armand Sassen, 'Spaarbankzaken. Mededeelingen uit Binnen- en Buitenland'; de paragraaf 'Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn' in: J.L. de Bruyn Kops (ed.), De Economist. Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van de Volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde. 1887 dl 2, 1036-1038.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de opmerking over de bouw van een nieuw onderkomen in 1927 in het veld 'eigen gebouw'.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Ten einde te doen zien in welke behoeften van allerlei aard eene instelling, als de Hulpbank alzoo kan voorzien, welk veelzijdig nut zij derhalve kan stichten, laten wij hier volgen de in het Verslag [van de Spaar- en Hulpbank over 1885] voorkomende splitsing der 218 voorschotten': 103 voorschotten besteed aan vee en veevoeder; 6 voor de aanschaf van 'landbouwbehoeften' ,12 voor die van 'grond', 12 voor 'huishoudelijke behoeften', 48 voor de 'verbetering van woningen', 22 voor de 'afbetaling van schulden' en voor 15 'gebruik in den handel.' Tezamen 218.

ad richtgroep:

werklozen, preventief