Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van de HH. Matthias en Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van de HH. Matthias en Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Parochie

parochie van de HH. Matthias en Martinus.

Begindatum 10 maart 1890 (oprichting)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo.

Bestuursleden

president: H. Alard in 1894, A. Loomans in 1899 en 1903;

vice-president: Th. Endepols in 1894, mr. G. Bonnehomme in 1899 en mr. H. Paulussen in 1903;

secretaris: A. Loomans in 1894, mr. G. Bonhomme in 1899 en mr. A. Schoenmaeckers in 1903;

penningmeester: Jos. Bemelmans in 1894 en 1899 en L. Houtappel in 1903;

magazijnmeester: niet vermeld.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, activiteit en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 263.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 51.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 350.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding

ontleend aan de inventaris van het archief van de Vincentiusvereniging van Maasticht

Archief

Het archief van de Matthias-/Martinusconferentie maakt deel uit van het archief van de Vincentiusvereniging Maastricht 1848-1990 dat onder toegangsnummer 21.29A wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het bevat m.b.t. deze conferentie o.m.:

Notulen van vergaderingen, 1890-1911.

Stukken betreffende de oprichting van de conferentie, 1890.

Journaal van inkomsten en uitgaven van de (...) Sint-Matthias/Sint-Martinus conferentie, 1890 december-1899 augustus en 1899 september-1923 oktober 20.