Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Alternatieve namen
  • Vereeniging van de H. Elisabeth
Plaats Venlo
Provincie Limburg
Begindatum 4 februari 1867 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning van arme zieken en kraamvrouwen.'

Activiteit

'Aan R.-K. kraamvrouwen wordt bij de geboorte van het derde kind onderstand verleend. De onderstand bestaat in kindergoed, een hemd voor de kraamvrouw en twee beddelakens. Gedurende negen dagen wordt versterkend voedsel gekookt, en na dien tijd één pond gerookt vleesch verschaft; wanneer dit noodig is wordt iederen dag 1/2 liter melk gegeven. De vereeniging geeft bovendien versterkende middelen aan behoeftige zieken (melk, eieren  en gerookt vleesch). Deze zieken worden om de 14 dagen door twee bestuurderessen bezocht.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Mevr. C. Canoy, preidente in 1894 en, als weduwe, in 1903; mevr. wed. H. Goossens, vice-presidente in 1894, presidente in 1899; mej. C. Receveur, vice-presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. wed. H. Goossens-Deurvorst, secretaresse in 1894, 1899 en 1903; mej. C. Custers, penningmeestersse in 1894, 1899 en 1903; mej. E. Leurs, magazijnmeesteresse in 1894, 1899 en 1903; mevr. Keuller-Groethuysen, assist.-magazijnmeesteresse in 1894; mevr. wed. Th. Meijer, 'Directrice voor de kleeding der Communiekinderen', in 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 666.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 496.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 891.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 804.

ad laatste vermelding:

In het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956 wordt ook de Vereniging van de H. Elisabeth te Venlo vermeld. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid '. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Archief

In het Gemeentearchief Venlo bevindt zich onder toegangsnummer 37 het archief van het Gemeentesecretarie Venlo 1851-1900. Dit archief bevat enkele stukken die betrekking hebben op de Elisabethvereniging:

Stukken aangaande de Vrouwen-vereniging van de H. Elisabeth (opgericht 1867, febr. 4), 1867 - 1900.