Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Huisverzorging

Naam Vereeniging Huisverzorging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1941 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(....) voorkomen dat een heel gezin met armoede en achteruitgang zou worden geconfronteerd wegens ziekte of afwezigheid van de huisvrouw. Tegelijkertijd vormde de Vereeniging een bron van werkverschaffing voor vrouwen.' (inventaris)

Activiteit

'om voor gezinnen waar de huisvrouw wegens ziekte of om andere redenen tijdelijk verhinderd is hare plichten te vervullen, vrouwen disponibel te stellen die haar in alle huiselijke bezigheden zooveel mogelijk zullen vervangen.' (Dompièrre de Chaufepié e.a.)

De werkende leden, de zogenaamde 'wijk- en bezoekdames' behandelden de aanvraag, onderhielden het contact met de gezinnen, namen verzorgsters aan en betaalden deze uit. Ook controleerden zij de verzorgsters via huisbezoeken.' (inventaris)

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jrg. (1900) 190.

Gegevens, o.a. het jaar van laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad oprichting:

Hoewel al in 1899 circulaires werden verzonden om leden/donateurs te werven werd de vereniging volgens de inleiding van de inventaris van het archief eerst in 1902 offocieel opgericht.

ad richtgroep:

gezinnen, tijdelijk zonder/of met een zieke moeder.

inkomsten:

'De inkomsten van de Vereeniging kwamen uit jaarlijkse bijdragen van leden, donaties, giften, collectes en vanaf 1908 ook uit gemeentelijke subsidies.'

Archief

Het archief van de Vereeniging Huisverzorging 1902-1941 wordt onder toegangsnummer 30192 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Het beslaat 0,25 meter en bestaat uit een plakboek met archiefbescheiden en enkele losse stukken (20ste eeuw).