Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën

Naam Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën
Opmerkingen over naam Vroeger genaamd 'Afdeeling Nederland der Internationale vereeniging tot verbetering van het lot der blinden'
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum september 1878 (oprichting)
Einddatum 1971 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

de verbetering van het lot der blinden zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke Godsdienstige gezindheid (Goossens)

'[de vereniging] wil (...) het oprichten en instandhouden van leerscholen en werkplaatsen bevorderen, aan het stichten van een Centraal Museum medewerken, het verkrijgen eener volledige statistiek van blinden voorstaan, de plaatsing van blinden op de voor hen bestaande inrichtingen ondersteunen, en in het algemeen door alle gepaste middelen blindheid zooveel mogelijk zoeken te voorkomen en het lot der blinden en half-blinden pogen te verzachten.' (Almanak)

Activiteit

'Na grondig onderzoek en bezoek door de leden van het bestuur worden de gezinnen van blinden en half-blinden, voorzover de kas dit toelaat, geldelijk bedeeld. Ook worden hun kleeren verstrekt, en wordt den blinde voorgelezen. Verder wordt hun werk verschaft in het gezin; mannen maken bezems, vrouwen knoop-, haak- en breiwerk.

Vervolgens wordt door geldelijke steun de opname van blinden in de verschillende instellingen mogelijk gemaakt.' (Blankenberg)

Heeft als afdeling(en)

in de 19e eeuw comité's geheten: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Utrecht en Velp. (Blankenberg)

Oprichters

een der medeoprichters: ds. M.A. Perk (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Adrien_Perk, geraadpleegd op 10 juli 2010)

Beschermheren -of vrouwen

H.M. de Koningin-Moeder

Bestuursleden

bestuur van de vereniging:

eere-voorzitter: jhr. mr. C.J.A. den Tex in 1883;

eerelid: M.J.H. van Lier in 1883;

voorzitter: M.A. Perk in 1883, 1893, 1894, 1900;

onder-voorzitter: A.C. Wertheim in 1893, 1894;

penningmeester: J.A. Matthes in 1883, 1893, 1894, 1900;

algem. secretaris: J.H. Meijer in 1883, M.A. Perk (waarnemend) in 1893, H.J. Lenderink in 1894, 1900.

Koninklijk Besluit 13 februari 1881 nr. 16; 5 december 1886 nr. 24; 1899
Staatscourant

9 maart 1881, 1 maart 1887 (Goossens) en 1899

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
333
Verantwoording gegevens

ad begindatum:

Statuten van de afdeeling "Nederland" der Internationale Vereeniging tot verbetering van het Lot der Blinden [opgericht bij gelegenheid van het congres te Parijs, 23-30 September 1878].

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook aan het register van de Staatscourant van 1899

ad doelstelling, activiteit, bestuursleden en beschermvrouwe:

(Hof-,) rijks- en residentiealmanak van het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1883, 1893, 1894, 1900, 1902.

ad activiteit en relaties:

J.F.L. Blankenberg,  H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 35.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

'De contributie bedraagt f 6 als gewoon en f 10 als honorair lid' in 1883, 1893. (Rijks- en residentiealmanak)

'De contributie bedraagt f 0,50 als gewoon en f 10,- als honorair lid' in 1900. (Hof-, rijks- en residentiealmanak).

In het jaarverslag van de Algemene Vereeniging over 1900-1901 zoals besproken in het Tijdschrift voor armenzorg (2e jrg. 47), wordt vermeld dat 'de meeste afdeelingen in ledental waren toegenomen; vooral was dit het geval met Utrecht, Arnhem, Groningen en Amersfoort. De afdeelingen Amsterdam en Utrecht  bezitten beide depots door blinden gehouden met assistentie van zienden, welke bleken meer en meer in bloei toe te nemen en bewijzen gaven van levensvatbaarheid. De afdeeling Amsterdam o.a. deelde 1254 stuks kleeren uit verdeeld over 82 gezinnen. Het comité van werkverschaffing aan blinden in eigen woning betaalde f. 1330,35 aan 23 personen.

Aan vaste wekelijksche ondersteuning werd uitgegeven f. 241190, terwijl f. 195 werd besteed tot tegemoetkoming aan verpleegden in gestichten.'

ad laatste vermelding:

De vereniging is inmiddels omgevormd tot de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden te Huizen. Zij levert 'beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland en daar buiten'. (http://www.kimbervie.nl/links/fondsen.htm)

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de universiteitsbibliotheken te Leiden, Maastricht en Groningen.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de 'Vereniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland 1915 - 1971' bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag over den toestand en de werkzaamheden der Afdeeling Nederland van de Internationale Vereeniging tot Verbetering van het Lot der Blinden, uitgebracht in de jaarlijksche vergadering van 1881 (Amsterdam 1881).
  • Verslag over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën: uitgebracht in de jaarlijksche algemeene vergadering van ... (1882 -).
  • Statuten van de afdeeling "Nederland" der Internationale Vereeniging tot verbetering van het Lot der Blinden [opgericht bij gelegenheid van het congres te Parijs, 23-30 September 1878] (z.p. 1881).
  • Verslagen der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën 1914-1938 (1915-1939).