Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem

Naam Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1863 (oprichting)
Einddatum 1870 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De vereeniging tracht tot het behoud en herstel, in zonderheid van het Protestantisme hier te lande, werkzaam te zijn, ook en vooral door zich het Christelijk schoolweezen aan te trekken.' (Jan de Liefde)

'Vanaf het begin heeft het Heil over zijn eigenlijke doel geen twijfel laten bestaan: kinderen én volwassenen winnen voor Jezus.' (Dubois, 98.)

'Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van Christelijke bewaar-, brei- en Zondagsscholen, het houden van Volkslezingen, enz., en tevens het bevorderen van de stoffelijke belangen der gezinnen, wier kinderen op deze scholen geplaatst zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

Het verkondigen van het Evangelie, in principe aan het gehele Nederlandse volk, inclusief Joden en katholieken. In de praktijk van de grotere stad bleek het werkterrein van de vereniging vooral de achterbuurt en zijn bewoners te zijn. Vooral rond kersttijd gingen 'leeniging van de nood en verkondiging van het heil' hand in hand, ook in haarlem (Dubois, Aan de minste, 95) De kleine maar actieve zusterkring daar had met kerst 1864 300 kledingstukken vervaardigd en in 1869 400.

In 1866 of '67 werd een bewaarschool opgericht waar in 1870 ruim 180 kinderen bewaard en onderwezen werden.

Ook de afdeling Haarlem hield naai- en brei-scholen in stand, waar elke avond, onder het luisteren naar Jezus' woord, vakonderricht werd gegeven.

 

Afdeling van

de landelijke Vereeniging "Tot Heil des Volks" opgericht in 1855 en gevestigd te Amsterdam

Heeft als deelnemer

de Zusterkring

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Dubois, O.W., en Krijn de Jong, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van "Tot Heil des Volks" 1855-2005 (Amsterdam 2005) pp. 53-96.

Na vijf en zeventig jaar. De geschiedenis der Vereeniging "Tot Heil des Volks", opgericht April 1855 (Amsterdam 1930)

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

de vereniging baseerde zich op het Evangelie van Jezus Christus en niet op een bepaalde geloofsbelijdenis, maar zij erodeerde voortdurend onder een niet aflatende broeder- of richtingenstrijd, in protestantse kring bekend als het Darbisme.

Archief

Mogelijk bevindt zich archiefmateriaal m.b.t. deze afdeling in het archief van de toen landelijke, nu enige vereniging "Tot Heil des Volks:" te Amsterdam, onder beheer van de Vereniging zelf