Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Hervormde Vereeniging voor inwendige zending "Draagt elkanders lasten"

Naam Nederlandsche Hervormde Vereeniging voor inwendige zending "Draagt elkanders lasten"
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 24 november 1892 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging heeft ten doel:

a. het verplegen van lijdenden en zieken;

b. het bezoeken en vertroosten van eenzamen en bedroefden;

c. het bevorderen van orde en reinheid in de huizen; het schoolgaan der kinderen, het bijwonen der godsdienstoefeningen en alles wat voor de godsdienstige en zedelijke belangen onontbeerlijk is.' (Blankenberg, bijna woordelijk de Staatscourant citerend)

Activiteit

De activiteit van de vereniging is het volgende mogelijk te maken:

'Aan zieken en herstellenden worden versterkende spijzen verstrekt. Geen onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van welke gezindte ook. Men moet zich om hulp wenden tot de Diakones. Een wijkbroeder en een wijkzuster bezoekt een deel van de gemeente; de Diakones en de bestuursleden, de geheele gemeente. Het bestuur beslist op de aanvragen om hulp.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 19 juli 1898 nr. 35
Staatscourant

31-7/1-8-1898

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, Koninklijk Besluit en doelstelling:

de Staatscourant van 31 juli/1 augustus 1898

ad laatste vermelding:

In het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956 komt de thuiszorgvereniging Draagt Elkanders Lasten te Meppel voor. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 781.

Gegevens ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief 'Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe' dat onder nr. 752 wordt bewaard in het Drents Archief. Het bevat geen archiefmateriaal van "Draagt elkanders Lasten"

Opmerkingen

citaat uit bovengenoemde inleiding:

'De eerste keer dat in Drenthe de ziekenverpleging thuis in verenigingsverband werd georganiseerd was aan het eind van de vorige eeuw. In Meppel werd in 1892 de vereniging "Draagt Elkanders Lasten" opgericht, die zich ten doel stelde zieken te verplegen, eenzamen te bezoeken, de hygiëne in woningen te bevorderen en het deelnemen aan godsdienstoefeningen te stimuleren. (...) Oranje-Groene [protestants-christelijke] Kruisverenigingen ontstonden alleen in Meppel (de bovengenoemde vereniging "Draagt Elkanders Lasten"), Hoogeveen, Hollandscheveld en in Emmer- Erfscheidenveen. Als gevolg van de kleine schaal waarop de protestants-christelijke verenigingen opereerden, kwam het pas in 1952 tot de oprichting van een Provinciale Drentse Vereniging "Het Oranje-Groene Kruis".