Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Zieken-eten

Naam Vereeniging Zieken-eten
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'aan behoeftige chronisch-zwakken en lijders aan bloedarmoede krachtiger voedsel te verschaffen' (Falkenburg)

Activiteit

'De zieke, die versterkend voedsel verlangt geeft kennis aan den predikant. Deze brengt het over aan de dames-commissie in zijn wijk. Het gezin wordt dan door eene bezoldigde armbezoekster onderzocht. Valt het onderzoek gunstig uit, dan wijst de commissie één uit de deelnemers in hare wijk aan, die dan dagelijks het versterkende voedsel verschaft.' (Falkenburg)

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 271. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg vermeldt als zijn bron: 'Mededeeling van de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg.'

vermeld in J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 742.

Opmerkingen

ad begindatum:

ontleend aan Falkenburgs overzicht uit 1895.

ad einddatum:

ontleend aan de Gids van Blankenberg c.s. uit 1899

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad leden:

De vereeniging lijkt te bestaan uit een netwerk van dames-comitées dat zich over Rotterdamse wijken van de Nederlands-hervormde kerk heeft uitgespreid. (Falkenburg)