Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem

Naam Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

naast het religieuze doel:

het organiseren en financieren van 'diaconessen-arbeid, bedoelende de verzorging der lichamelijke en geestelijke kranken der Evangelisch Luthersche gemeente' (Blankenberg)

Activiteit

Het werk van de diacones hield in: 'kosteloze hulp in en zo mogelijk buiten de evangelische Lutherse gemeente, voorzover tijd en krachten het toelaten. (....) Ze heeft dagelijks - behalve Zondags - een vast spreekuur in "Ons Zendingshuis", waar zij woont en den zieken hulp verleent. Kostelooze geneesmiddelen worden niet, wel versterkende middelen verstrekt.' (Blankenberg)

Afdeling van

het landelijk Evangelisch Luthers Genootschap voor In- en uitwendige Zending, opgericht in 1852 en gevestigd te Amsterdam

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 723, 724.

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.

Archief

Het archief van het Evangelisch Luthers Genootschap voor de in- en uitwendige Zending, dat onder nr. 522 wordt bewaard in het Stadssarchief Amsterdam bevat 'Stukken betreffende de opheffing van de afdeling Arnhem. 1954, 1 omslag'.