Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Spaar- en Hulpbank"

Naam Vereeniging "De Spaar- en Hulpbank"
Plaats Ede
Provincie Gelderland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het instandhouden eener Spaar- en Hulpbank in de gemeente Ede (Goossens)

 

 

Activiteit

m.b.t. de armenzorg: minvermogende ambachtslieden voorschotten te verlenen tegen lage rente, ter voorkoming van werkeloosheid

 

Oprichters

'De Vereeniging Spaar- en Hulpbank te Ede werd op 17 juni 1872 opgericht op initiatief van A.C. de Vries Robbé. De spaarbank hield zitting in het kantoor van notaris Fischer, die ook tot de oprichters  van de bank behoorde. Naast de burgerij was ook de kerk betrokken bij de oprichting. De dominee, eveneens een van de oprichters, verspreidde het nieuws van de oprichting vanaf de kansel.' (http://www.snshistorischarchief.nl/gelders_archief.html, geraadpleegd op 12 februari 2011)

Vergaderplaats

het kantoor van notaris Fischer

Koninklijk Besluit 17 juni 1872 nr. 31
Staatscourant

04-07-1872, 22-06-1901

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1122
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

ontleend aan de Staatscourant van 1901.

'In 1971 fuseerde de bank met de Nutsspaarbank Wageningen, de Bondsspaarbank Bennekom en de Nutsspaarbank Oosterbeek tot de Gelders-Utrechtse Spaarbank.' (http://www.snshistorischarchief.nl/gelders_archief.html, geraadpleegd op 12 februari 2011)

Maar in dit artikel alleen sprake van de 'spaarbank'. Wanneer de hulpbankactiviteiten zijn gestaakt is niet duidelijk.

Archief

In het archief van Gedeputeerde Staten van Gelderland, dat onder toegangsnummer 39 wordt bewaard in het Gelders Archief, bevindt zich in dossier 12087 Spaarbanken in afzonderlijke gemeenten, o.a. de map Ede (Vereniging "De Spaar- en hulpbank"), 1872