Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheid naar Vermogen

Naam Liefdadigheid naar Vermogen
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1891 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voorkoming, bestrijding en leniging van armoede' (Blankenberg)

Activiteit

De vereniging trachtte haar doel te bereiken:

'I. door geldelijke hulp, bestaande uit:

a. rentelooze voorschotten, tot een bedrag van ten hoogste f 100,- te verleenen na onderteekening eener schuldbekentenis, met zooveel mogelijk persoonlijke of zakelijke zekerheid;

b. giften;

c. ondersteuning van behoeftigen.

II. Het tegengaan van bedelarij door ingezetenen.

III. Concentratie van particuliere liefdadigheid.

IV. Zooveel mogelijk inlichtingen verstrekken omtrent hulpbehoevenden.' (Blankenberg)

Bestuursleden

in 1897:

J.C. Canters, voorz., Mr. K.A. Cohen Stuart, secr., Mr. W.F.A. Verhoeff, penningm., Mr. B. van der Veen, Mr. F.H.G. van der Hoeven, Dr. D.A. Kerkhoff, S.M.S. Modderman.'

in 1900:

'Mr. B. v.d. Feen de Lille, voorz., C.G. Steen, secretaris, Mr. W.F.A. Verhoeff, penningm., Dr. D.A. Kerkhoff, S.M.S. Modderman, Mr. K.A. Cohen Stuart, J.H. Blum, R. Ripping.'

Koninklijk Besluit 4 juli 1891
Verantwoording gegevens

L.F. van Loo, Armelui Armoede en bedeling te Alkmaar 1850-1914 (Bergen 1986) 55.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 384.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jrg. (1900) 58, en 2e jrg. (1901) 60.

ad Kon. Besluit:

register van de Staatscourant

ad bestuursleden:

Adresboek van Alkmaar 1897 p. 197 en 1900 p. 203.

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn, tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899, door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

Volgens mededeling in Tijdschrift voor Armenzorg (1e jng.) bleek uit het 9de jaarverslag van de vereniging 'dat de contributies bedroegen f. 1227,50; de giften f. 19,90, de renten f. 14,73; dat op de verstrekte voorschotten f. 333,54 werd terugbetaald en dat van een vorig dienstjaar een saldo in kas was van f. 630,98; zoodat het totaal der inkomsten f. 2226,65 bedroeg. Hiervan werden uitgegeven aan giften en rentelooze voorschotten f. 1946,11 en aan onkosten f. 83,95, zoodat op ult. December f. 196,59 in kas bleef.'

Een dergelijk overzicht verschaft ook de 2e jaargang van het Tijdschrift n.a.v. het 10e jaarverslag.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag van de Vereeniging "Liefdadigheid naar vermogen" te Alkmaar over het jaar (Alkmaar 1892 -).