Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland

Naam Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1867 (oprichting)
Einddatum oktober 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Het in stand houden van het Centraal Israëlietisch Weeshuis met als doel: 'Verpleging, verzorging, opvoeding en voorziening in het maatschappelijk - en godsdienstonderwijs en de opleiding tot ambachten of betrekkingen van behoeftige, minvermogende ouder-, vader-, of moederlooze jongens en meisjes, behoorende tot een der beide Israëlietische Kerkgenootschappen in Nederland of zijne Koloniën'.

Activiteit

instandhouding van het Centraal Israëlietisch Weeshuis financieel mogelijk maken

Heeft als afdeling(en)

subcommissies en correspondentschappen in het gehele land, m.n. de subcommissie Amsterdam met 34 leden, die met een bedrag ineens van f. 6800 en een toezegging van f. 1000 per jaar een dikke vinger in de Utrechtse pap kreeg.

 

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten.

Werkt samen met

de vereniging Abie Jethomim te Haarlem opgericht in 1877.

Oprichters

De oprichtingscommissie die op initiatief van de Afdeling Utrecht van de Maatschappij tot Nut der Israelieten in januari 1867 bijeenkwam, bestond uit Roelof Citroen (afgevaardigde van het Nut te Amsterdam, A.E. Cohen (Arnhem), E.L. Jacobson (Den Haag), B.I. Levi (Schiedam) H.J. de Beer, mr. L. de Hartog, mr. H.J. van Lier, mr. S.M.A. Mosch en J. de Rooij, allen te Utrecht. Deze oprichters vormden het voorlopig bestuur, dat zich via de subcommissies van het Nut ook met de fondsenwerving zou bezighouden.

Bestuursleden

In 1871 maakte het voorlopige bestuur plaats voor het definitieve bestuur.

Eigen gebouw (adres)

Eerste aankoop betrof het pand aan de Nieuwe Gracht te Utrecht op de hoek van de Magdalenasteeg op 1 februari 1869, gevolgd door de aankoop van het belendende pand op 1 mei 1869. Tussen 1871 en 1942 was daar het weeshuis gevestigd.

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 64-65.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 61-62. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

H. Langenberg en M. van Zeben, 'De oprichting van het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht' in: Oud-Utrecht. Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 73e jrg. (2000) nr. 5, 121-128.

ad laatste vermelding:

Wikipedia-artikel: 'Centraal Israëlitisch Weeshuis':

'In oktober 1942 deporteerden de Duitsers alle kinderen en het voltallige weeshuispersoneel'. http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Isra%C3%ABlitisch_Weeshuis, geraadpleegd op 29 oktober 2010. Vrijwel alle wezen zijn in de concentratiekampen om het leven gebracht. Het betekende het einde van het weeshuis als zodanig.

Opmerkingen

Inkomsten:

De inrichting wordt geschraagd door het Willem III-Fonds (opgericht in 1884), het Speyer-fonds (opgericht in 1874) en Het Oranje-Fonds.

 

Archief

In het archief van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente 1789-1965 (inventaris; beperkt openbaar) dat onder toegangsnummer 825 wordt bewaard in het Utrechts archief bevindt zich het archief van de Vereeniging tot Nut der Israëlieten, afdeling Utrecht. Daarin bevinden zich de volgende stukken:

"Abtaljou of een goed woord tot alle Israëlieten en Israëlietinnen, grootendeels ten voordele van het op te rigten Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland", 1865;

Reglementen van het Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, gevestigd te Utrecht, 1867, 1871, 1922;

Verslag van de commissie voor het inzamelen van geld voor de oprichting van het Centraal Israëlietisch Weeshuis, 1869;

Jaarverslagen van het Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, gevestigd te Utrecht over 1879-1934, 1936, 1939.

In het Stadsarchief Amsterdam wordt onder toegangsnummer 1157 het archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis 1886, 1912-1984 bewaard. Het bevat, op een enkel stuk ('betreffende legaten') na, uitsluitend 20e-eeuws materiaal tot 1984. Waarschijnlijk is de vereniging na de oorlog omgezet in een stichting voor het beheer van de nalatenschap.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Zeeben, M. van en H. Langenberg, 'De oprichting van het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht' in: Misjpoge; verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (Baarn jrg. 13 nr. 3, 2000).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag/Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, gevestigd te Utrecht (Utrecht 1879-1938).