Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen

Naam Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen
Alternatieve namen
  • Vrouwenafdeeling van de Vereeniging tot Evangelisatie te Nijmegen
Plaats Njmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 7 mei 1892 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het brengen van het Evangelie onder de bevolking, óók door het verzorgen van armen en zieken in de wijken

'Men is ervan overtuigd dat een liefderijke verzorging van het lichaam toenadering en vertrouwen wekt en daardoor menig kranke tot den Heer wordt gebracht'. (Tijdschrift)

 

Activiteit

Het bezoeken en helpen van armen, vooral zieke armen; verschaffen van kleeren en versterkende middelen, al dan niet tijdens het dagelijks gehouden spreekuur. (Tijdschrift)

Met betrekking tot de armenzorg: 'Aan bedeelden en aan tijdelijk-werkloozen wordt gedurende de wintermaanden soep verstrekt.' 'Deze (...) vereeniging zendt bovendien twee wijkzusters uit voor verpleging van behoeftige kranken. Alle protestantsche armen, die zich aanmelden, kunnen worden geholpen. De uitdeeling geschiedt op vertoon van bons in een door de Hervormde Diakonie daartoe aangewezen lokaal.' (Blankenberg)

Neemt deel aan

de liefdadige vrouwen-afdeling maakt deel uit van religieuze gemengde Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen, opgericht in 1892. (Tijdschrift)

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 118.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 476, 728.

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Reeds in den aanvang van den arbeid dezer vereeniging (...) werd de behoefte gevoeld om een wijkzuster te vinden voor het velerlei werk dat te doen was. Eerst in 1896 kon men in deze geest gaan arbeiden. Uiterst heilzaam en gezegend arbeidden de zusters. In het jaar 1898-1899 werden 2880 bezoeken gebracht, in 189 gevallen werden kleeren of versterkende middelen gegeven, in 1879 hulp bij ziekte of in andere gevallen.

Op het dagelijksch spreekuur werden 2093 patiénten geholpen.' (Tijdschrift)

ad leden:

In het Tijdschrift wordt alleen de 'vrouwenafdeeling' genoemd met betrekking tot de armenzorg. De vereniging als zodanig was gemengd.

Archief

Het archief van de Vereeniging voor Evangelisatie wordt bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen in het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, 1591 - 1994, toegangsnummer 280.

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Kasboek Vereniging voor Evangelisatie 1898 - 1928. Het recentste archiefmateriaal bevindt zich in het dossier: 'Balansboeken Vereniging voor Evangelisatie 1924 - 1933.'