Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Diaken-gezelschap

Naam Diaken-gezelschap
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1842 (oprichting)
Einddatum 1850 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om de in functie zijnde diakenen in hunnen betrekking behulpzaam te zijn en voor te lichten, en om daardoor de belangstelling in het lot der armen levendig te houden en uit te breiden'.

Activiteit

Het uitoefenen van 'het patronaat' over de armen en het desgevraagd verschaffen van 'voldoend breiwerk'.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de brochure Vereenigingen tot weldadigheid en inrigtingen ter bevordering van Volksopvoeding en Algemeen welzijn, bijzonder voor den minvermogenden stand, op 1 september 1850 te Groningen bestaande, behalve de gewonen diakonieën en armbesturen medegedeeld door U.G. Schilthuis, Jz. (Groningen 1850) 10-11.