Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen"

Naam Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen"
Alternatieve namen
  • Nijmeegsche Hulpbank
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1 juli 1862 (oprichting)
Einddatum 1966 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

minvermogende ambachts- en handwerklieden, neringdoende en andere nijvere personen door het verleenen van een geldelijk voorschot in staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen (Goossens)

Activiteit

minvermogende ambachts- en handwerklieden, neringdoende en andere nijvere personen door het verleenen van een geldelijk voorschot in staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Departement Nijmegen der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid

Oprichters

leden van het Departement Nijmegen der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid

Koninklijk Besluit 25 juli 1862 nr. 57; 24 januari 1864 nr. 12; 31 december 1866 nr. 71; 9 februari 1879 nr. 13; 22 oktober 1891 en 12 januari 1893
Staatscourant

12 juli 1862; 21 februari 1864; 22 januari 1867; 20 februari 1879

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2347
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan de registers van de Staatscourant van 1891 en 1893

De overige gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen" 1862 - 1966 wordt onder toegangsnummer 894 bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen. De gedigitaliseerde inventaris vermeldt niet altijd jaartallen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Nijmegen
Naam collectie Archief van de Nijmeegse Hulpbank, 1862 - 1966
Beheersnummer 894
Toegang inventaris
Omvang 2.25 m
Statuten nee
Financiële stukken ja

Staat en Balansboek 1862 - 1871

Staat en Rekeningboek 1879 - 1889.

Overige stukken ja

Registers van verstrekte leningen, met vermelding van doel, bedragen, rente, borgen en terugbetaling 1850-1872

Legger van de zittingen van de Bank, met vermelding van geldopnemer en borgen, bedrag, doel 1894-1934

Legger van de zittingen van de Bank, met vermelding bedrag en aanvragen van, e.d. 1882-1891

Alfabetische namenboeken

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werking en den staat der Hulpbank te Nijmegen (Nijmegen 1868 -).
  • Reglement van orde of huishoudelijk reglement voor het bestuur der Hulpbank te Nijmegen (Nijmegen 1865).
  • Reglement voor de Hulpbank te Nijmegen, 1892 (Nijmegen 1892).
  • Reglement voor de Hulpbank, op te rigten door het Departement Nijmegen der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid (Nijmegen 1862).