Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Mirjam"

Naam Vereeniging "Mirjam"
Alternatieve namen
  • Mirjam. Christelijke vereeniging tot verplegen van onbeheerde kinderen in het huisgezin (Broekman)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'De Christelijke opvoeding en verpleging overeenkomstig de Heilige Schrift van zoodanige kinderen die bij politie-maatregel zouden worden ondergebracht, door die kinderen uit te besteden in gezinnen of gestichten of zoo noodig in een eigen gesticht op te nemen. Dit artikel is onveranderlijk.' (Goossens)

Activiteit

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door genoemde minderjarigen te doen verzorgen in gestichten of gezinnen die onder haar toezicht staan, ten einde hun een christelijke opvoeding te geven. (Gids der Vereenigingen)

'Leden van deze vereniging zetten zich in om weeskinderen onder te brengen in pleeggezinnen of in het kinderhuis in de Hugo de Grootstraat.' (Broekman 12, 13.)

'Uit de jaarverslagen blijkt[:]  (...) de heren zorgden voor de aankoop van het tehuis, maakten de balansen en schreven de verslagen. (...) De inkoop van voedsel, textiel en andere benodigdheden vielen wellicht onder [aan vrouwen toebedeelde] huishoudelijke taken. Weduwe E. Simon van der Aa-Marselis Hartsinck inspecteerde de pleeggezinnen'. (Broekmans, 13)

Aangesloten bij

de in 1901 opgerichte, te Amsterdam gevestigde Centraal-Bond van Christelijk-philantropische Inrichtingen in Nederland.

Heeft als afdeling(en)

die te Amsterdam en Utrecht; elders correspondentschappen.

Oprichters

Gerrit Jan Vos Adriaansz. wordt de oprichter genoemd in het aan hem gewijde levensbericht in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917.

'door protestanten uit de gegoede burgerij' (Broekman, 12)

'Mirjam' [was, aldus L. Heldring, de] vrucht der bijeenkomsten, gehouden voor inwendige zending in het park te Amsterdam 1875 [en] werd in 1878 als rechtspersoon erkend'. (Bouwsteenen 1882, 56)

Bestuursleden

'De zoon van dominee [O.G.] Heldring, L. Heldring, was de voorzitter van deze vereniging. De leider van de Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie en tevens prominent figuur uit de Réveilbeweging, dominee H. Pierson, was een van de bestuursleden van Mirjam.' (Broekman, 20)

Voorts vermeldt Broekman dat op enig moment 'Mr. E. van Lennep vice-voorzitter [was], J.D.J. Idenburg, secretaris, Jonkheer Mr. W.C. Quarles van Ufford, penningmeester'.

L. Heldring vermeldt: 'Het bestuur bestaat uit de Heeren: Dr. G. J. Vos Az, J.J. Grevers, J.J. Glinderman, L.J. Heldring, Mr. A.R. Falck, J.J. Verbrugh Hz., W. van Loon, J. Wolbers, H. Pierson en Alex. Terstal, Secretaris (Weteringschans, Amsterdam), terwijl [er] afdeelingen te Amsterdam en Utrecht en elders correspondentschappen zijn.' (Bouwsteenen 1882, 56)

Eigen gebouw (adres)

Het eigen gesticht is Kinderhuis "Mirjam" te Amsterdam. (V.d. Zijl)

Koninklijk Besluit 6 juni 1878 nr. 33; 1899
Staatscourant

31-07-1878.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
287
Verantwoording gegevens

Bouwsteenen. Tijdschrift voor Inwendige Zending (1e jrg 1882) 56.

ad oprichter:

'Levensbericht van Dr. Gerrit Jan Vos Adriaansz.,' in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1917) 174-196.

ad Koninklijk Besluit:

behalve Goossens ook het Register van de Staatscourant van 1899.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 32-33. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

Mirjam Broekman, Vrouwen en het beschavingsoffensief te Amsterdam (scriptie UvA, 2008) 9, 10, 12.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad publicatie van de vereniging:

betreft een overdruk uit Bouwsteenen, 1886.

Archief

In het archief van de Hervormde Gemeente; tweede aanvulling, dat onder toegangsnummer wordt bewaard in het stadsarchief Amsterdam bevindt zich (een deel van) het archief van de vereniging "Mirjam", Stukken uit de jaren 1940 en 1950.

Archiefstukken m.b.t. de Vereniging "Mirjam" over de periode 1916 – 1947 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Heldring, L., Mirjam: christelijke vereeniging tot verpleging van onbeheerde kinderen in het huisgezin (Utrecht circa 1886).