Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Groningen

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Groningen
Opmerkingen over naam jarenlang: 'de NV' genoemd; ook wel 'tegen' i.p.v. 'tot Afschaffing van'
Alternatieve namen
  • Nederlandsche vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Groningen (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 6 juni 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1990 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze was vervat in het 'formulier van verbintenis', dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen. (...)"

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in de strijd tegen alcoholisme tot het volgende verbonden: '(...) om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. (...)'

Afdeling van

de landelijke vereeniging, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

naam, doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

De overige gegevens zijn ontleend ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

'Op 16 juni 1843 verscheen in de Groninger courant een oproep om toe te treden tot de afdeling Groningen van de 'Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterke Drank' (de NV) (inventaris)

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

Het archief van de afdeling Groningen van de Nederlandsche Vereeniging tegen den Sterken Drank 1863-1990 wordt onder toegangsnummer 1279 bewaard in de Groninger Archieven (inventaris, 2,36 m.; beperkt toegankelijk).

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Stukken betreffende jubilea, 1868, 1923 en 1943;

Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Geerts Janssen en betreffende het Janssen-fonds, 1863, 1885 en 1947;

Skulda en Frisia, 'Het Blauwe Boek', 1899.