Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam
Opmerkingen over naam veelal kortweg 'de NV' genoemd; i.p.v. 'tot Afschaffing van' ook wel: ‘tegen’ den sterken Drank
Alternatieve namen
  • Nederlandsche vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Rotterdam (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 16 september 1844 (oprichting)
Einddatum 1919 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze was vervat in het op 10 juli 1851 vastgestelde  'formulier van verbintenis', dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen. (...)"

 

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in strijd tegen alcoholisme tot het volgende verbonden: '(...) om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. (...)'

 

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, opgericht in 1842 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad naam, doelstelling en activiteit:

ook ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

De goede raadgever. Almanak voor vrienden van orde en welvaart voor het jaar 1854 (Amsterdam 1854) 47.

ad laatste vermelding;

ontleend aan het archiefmateriaal

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

 

Archief

Op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis berust het archief van de Nationale Commissie tegen Alcoholisme dat o.m. ook archiefmateriaal van de afdeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging tegen den Sterken Drank bevat, te weten:

notulen, 1838-1915;

jaarverslagen, 1912-1919;

reglementen, ledenlijsten, propaganda en correspondentie o.a. aan G.W. van der Voo, secr. van het Afschaffingsgenootschap.

inv. nr. 49 afkomstig van de afd. Rotterdam. Ingebonden in groot formaat omslag.

 

Het gemeentearchief Rotterdam bevat in de Handschriftenverzameling (toegangsnummer 33.01) enkele stukken die de afdeling Rotterdam van de NV betreffen:

Aantekeningen en teksten van toespraken over de drankbestrijding door D.J. Schenk als voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, 19e eeuw.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Naam collectie Archief Nationale Commissie tegen Alcoholisme
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Verslag van de Commissie door de Rott. afd. van de NV tot afschaffing van st. dr. benoemd tot onderzoek der statuten enz... 1849.

Reglementen ja

Reglement van de afd. Rotterdam van de Ned. Ver. tot Afschaffing van sterken drank, 1849 (inv. no. 40)

 

Ledenlijsten ja

Alphabetische Naamlijst de leden van de afd. Rotterdam der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Met een vervolg. 1 April 1851. Het vervolg loopt tot 31 maart 1852.

Notulen ja

Notulenboek van de 'Openlijke en Bestuurs-vergaderingen'. 3.VI.1848-6.XI.1858.
Notulenboek van de 'Lees-' en Bestuurs-vergaderingen en van de vergadering van contribuerende leden. 11.XI.1850-1.XI.1852.
Notulenboek van de (bestuurs)vergaderingen. 3.XI.1869-3.V.1877.

Notulenboek van de vergaderingen van leden, van stemgerechtigde, contribuërende leden. 8.III.1876-12.XII.1899.
Notulenboek van de vergaderingen en de huishoudelijke vergaderingen; met een jaarverslag over 1910 (gedrukt). 25.I.1911-26.VI.1912.

Financiële stukken ja

Financiëel verslag van de afdeling R-dam over 1894 en een begroting voor 1895 (blijkbaar afkomstig uit een copieboek), 1894, 1895.

Overige stukken ja

Adres aan de Ingezetenen van de stad Rotterdam met opgave voor geldelijke bijdragen, 1849.
NB. Bevat tevens een explicatie van dit adres, getekend W.A. van Bijlert en een stuk van [G.H. Eshuijs] betreffende aansluiting bij de Nederlandsche Vereeniging, voorzien van opmerkingen door G.W. van der Voo, Rotterdam, maart 1849.

 

 

Opmerkingen algemeen

In inv. no. 40 stukken betreffende de landelijke NV, gevestigd te Den Haag.