Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bureau van Informatie naar behoeftigen

Naam Bureau van Informatie naar behoeftigen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1872 (oprichting)
Einddatum 1910 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het geven van inlichtingen omtrent den maatschappelijken en zedelijken toestand van behoeftigen te Utrecht aan de geabonneerden' (Blankenberg 414)

Activiteit

'Tweemaal 's weeks vergadert het Bestuur om de aanvragen na te gaan en de antwoorden op te maken. (...) "Zooveel mogelijk wordt gezorgd dat in het bureau steeds leden van alle godsdienstige gezindten en armbesturen zitting hebben." De leden wonen volgens rooster de zitdagen bij en controleren de juistheid der berichten van den bode door bezoek bij de behoeftigen.' (Blankenberg 414-415)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 414-415.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van het Bureau van Informatie naar behoeftigen 1872-1910 bevindt zich in het Utrechts Archief onder toegangsnummer 713-2.

omvang archief: 0,06 m.

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Reglementen voor het bureau, 1885 en 1898;

Notulen van het bestuur en van de algemene vergaderingen van het bureau, 1872-1910;

Verslagen van de lotgevallen en werkzaamheden van het bureau over de jaren 1874/75, 1879/80, 1880/81, 1892/93, 1897/98-1905/06, 1907/08-1909/10;

Spaarbankboekje van het bureau, afgegeven door de spaarbank van het Departement Utrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1884-1911;

Lijsten van de bij het bureau geabonneerden, ca. 1873, 1884, 1908-1910.