Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Brigitta tot bezoek van arme zieken

Naam Vereeniging van de H. Brigitta tot bezoek van arme zieken
Opmerkingen over naam ook wel Brigitta-Vereeniging genoemd
Plaats Delfshaven
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 7 februari 1888 (oprichting)
Einddatum juni 1986 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken en ondersteunen van 'arme zieken van den Roomsch-Katholieken godsdienst' (Falkenburg)

Activiteit

in hoofdzaak tijdelijke (zelden 'doorlopende') ondersteuning, altijd in natura, te verschaffen na steeds weer plaatsvindend huisbezoek

Oprichters

Op '7 februari 1888 kwam in Delfshaven een zestal dames tot het oprichten van een vereniging tot het bezoeken en onderstand verlenen aan arme zieken'. (inventaris)

Bestuursleden

De vereniging werd bestuurd door leden uit notabele families als het brandersgeslacht Van der Valk, de artsen en apothekers Vuylsteke en Van Tomputte. (inleiding inv.)

Het bestuur in 1894: mej. J.F.A. van Tomputte, presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. wed. J.C.M. Kavelaars-Van der Valk, vice-presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. A.J.A. Vuysteke-Van Tomputte, 1e secretaresse in 1894 en 1899 en mevr. wed. H. Peters-Klein in 1903; mej. H. Peters-Klein, 2e secretaresse in 1894; mevr. M.C.M. van der Valk-Ammerlaan, penningmeesteresse in 1894, 1899 en 1903; mevr. wed. M. Verroen-Willemse, magazijnmeesteresse in 1894, 1899 en 1903.

Pastoor J.R. Brouwer, directeur in 1894, pastoor J.B. Burgers in 1899 en 1903.

Vergaderplaats

'Men kwam bijeen in de in 1884 gestichte meisjesschool van Zusters Franciscanessen van Dongen, later ook wel in de Clarakamer aan de Schiedamseweg en de St. Agnes Patronaatszaal.' (inleiding inventaris)

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 154. (In opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

gegevens, inclusief de oprichtingsdatum en het jaar van laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

ad bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 625.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 449.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 826.

Ook vermeld in J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 743.

Opmerkingen

ad naam:

Aanvankelijk was gekozen voor de H. Elisabeth als beschermheilige, maar na bezwaren van de bisschop - er was al een Elisabethvereniging op Rotterdams grondgebied - waartoe Delfshaven kort tevoren was gaan behoren - werd de vereniging gesteld onder de bescherming van de H. Brigitta. (inleiding inventaris)

Falkenburg noemt werkzaamheden van deze vereniging identiek aan die van de Elisabethsvereniging in Rotterdam.

Voorts geeft hij tabellen voor de jaren 1890-1892 van 'de omvang der ondersteuning' en van de daarmee gemoeid zijnde uitgaven. Hij concludeert dat deze 'geheel gedekt (werden) door de ontvangsten uit collecten, inschrijvingen en bijdragen.'

ad laatste vermelding:

'Het archiefje van de H. Brigitta-vereniging werd door de presidente mevrouw L.A.M. Vuylsteke in 1985/'86 afgestaan aan de Gemeentelijke Archiefdienst.' (inventaris)

Archief

Het archief van de H. Brigitta-vereniging Delfshaven 1888-1949 wordt onder toegangsnummer 394 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam (0,13 m., openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie archief van de H. Brigitta-vereniging Delfshaven 1888-1949
Beheersnummer 394
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

bevat o.a.: Statuten en huishoudelijk reglement, 1888

Ledenlijsten ja

Lijst van bestuursleden en data van hun aantreden, z.d.;

Register van contribuerende leden en liefdegiften, 1888-1912;

Begrotingen, 1890/'91, 1891/'92, 1896/'97.

Notulen ja

Notulen, 1888-1927.

Jaarverslagen ja

Jaarverslag over 1888/'89; met intekenlijst van bijdragende leden (sindsdien geïncorporeerd in de notulen).

Financiƫle stukken ja

Register van contribuerende leden en liefdegiften, 1888-1912;

Begrotingen, 1890/'91, 1891/'92, 1896/'97;

"Inventaris der aan de Vereeniging van de H. Brigitta te Rotterdam/oud Delfshaven toebehoorende goederen of zaken, in het Bisdom Haarlem; tweede hoofdstuk: titels en papieren van waarde, II. geldswaardige stukken", 1896-1906;

Tabellen betreffende verleende onderstand in de jaren 1890-1895;

Akte van machtiging door de Vicaris-Generaal van het Bisdom Haarlem tot aanvaarding van een legaat van pastoor Petrus van der Valk, 1898.

Overige stukken ja

Register van zieken en ziekenbezoeken (in de parochie van H. Antonius Abt), 1888-1921.