Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Rhodé"

Naam Vereeniging "Rhodé"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1883 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan vrouwen, in 't bizonder aan onderwijzeressen en dienstboden die tijdelijk zonder vast verblijf zijn, een goed en goedkoop onderkomen (Te Huis) te verschaffen en haar Christelijke hulp en bijstand te verleenen (Goossens)

Activiteit

Het bieden van veilig onderdak, wat als bij-effect had dat 'dames' en dienstboden elkaar op een vertrouwde plek konden ontmoeten.

Neemt deel aan

de christelijke philantropie van de Inwendige Zending, zoals ook de zusterorganisatie die in andere grotere steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een 'Logement voor vrouwen' exploiteerden.

Bestuursleden

voorzitter dr. de Koe.

Eigen gebouw (adres)

Het Logement 'Te Huis' voor vrouwen in de Zuilenstraat nr. 585, geopend 7 november 1882.

 

Koninklijk Besluit 21 november 1882 nr. 31
Staatscourant

4 februari 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3000
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de rubriek Binnenland door redacteur L. Heldring in: Bouwsteenen,Tijdschrift voor inwendige zending 2e jrg. (1883) 368-370.

ad opmerking:

Petra de Vries, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911 (Hilversum 1997) 66.

 

 

Opmerkingen

algemeen:

'Naast de doorgangshuizen en tehuizen voor ongehuwd zwangere vrouwen bestonden er ook speciale logementen voor vrouwen. In 1890 waren er in negen steden één of meer van dergelijke instellingen.' (De Vries)

ad richtgroep:

prostituees, preventief

ad activiteit:

Blijkens het eerste jaarverslag, waaruit in Bouwsteenen gegevens worden vermeld hadden in het eerste jaar 1882-1883 98 logée's 1340 overnachtingen genoten.

inkomsten en uitgaven:

kosten aan het tehuis ten grondslag gelegd: f. 2374,42;

ingekomen aan logeergelden: f. 1102,87;

jaarlijksche bijdragen f. 363.

Het tekort van f. 333,55 werd staande de eerste jaarvergadering alsnog gedoneerd. (Bouwsteenen)