Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen"

Naam Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 15 november 1888 (oprichting)
Einddatum 1985 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voorkoming, bestrijding en leniging van armoede (Goossens)

Activiteit
  1. bevordering van arbeid, zoowel door arbeidgever en arbeidnemer tot elkander te brengen, als door aanmoediging van huisvlijt;
  2. het geven van raad en voorlichting aan armen en behoeftigen;
  3. aan ieder, die dit met een weldadig doel vraagt, inlichtingen omtrent behoeftigen verstrekken;
  4. het bevorderen, voor zooveel van haar afhangt, van samenwerking met en tusschen burgerlijke, kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid;
  5. het aanwenden van pogingen tot het tegengaan van bedelarij;
  6. het, waar noodig, verleenen van geldelijke hulp (…);
  7. door bij buitengewone rampen of strenge koude giften in ontvangst te nemen en voor doeltreffende verdeeling en uitreiking daarvan, te zorgen. (Blankenberg)

Iedere huisbezoeker werkte zelfstandig en dat bleek een nadeel; al snel ontstond er behoefte aan onderling overleg. Reeds na drie jaar werd daarom besloten om de Commissie van huisbezoek op te delen in zes afdelingen, die elk onder hun voorzitter eens per week bijeenkwamen om het werk en de gezinnen te bespreken. Deze nieuwe wijze van werken, die half december 1891 werd ingevoerd, bleek een succes. In januari van het volgende jaar werd nog een zevende afdeling toegevoegd.
De leden van de Commissie voor huisbezoek legden regelmatig bezoeken af bij de hen toegewezen gezinnen. Sommige cliënten ontvingen een klein geldbedrag, anderen werden aan een baan geholpen, weer anderen werden met aandacht en goede raad gesteund. 

Speciale aandacht werd gericht op de slaapplaats van de kinderen; het tezamen slapen van jongens en meisjes ouder dan 10 jaren moest bestreden worden.

Een andere activiteit was het aanleggen van een magazijn van in goede staat verkerende tweedehands kleding die naar behoefte uitgedeeld kon worden. Ook beddengoed, meubels en gebruiksvoorwerpen werden verzameld en gedistribueerd.

Oprichters

Initiatiefnemer was jhr. mr. A.J. Rethaan Macaré.

Rethaan Macaré werd voorzitter, de heer A. de Clercq secretaris en jhr. F. Teding van Berkhout penningmeester. Samen met F.M. Baron van Lijnden en mr. A.A. van der Mersch vormden zij het dagelijks bestuur, Permanente Commissie genoemd. Het bestuur telde nog tien andere leden, waaronder bekende Haarlemmers als Enschedé en Loosjes.
Haarlems burgemeester, mr. E.A. Jordens, nam het erevoorzitterschap op zich. Dit was het begin van de traditie dat de zittende burgemeester van Haarlem erevoorzitter van de vereniging was.

Bestuursleden

in 1891:

mr. E.A. Jordens, ere-voorzitter, jhr. mr. A.J. Rethaan Macaré, voorz., A. de Clercq, secr., mr. C.M. Rasch, 2e secr., jhr. F. Teding van Berkhout, penningm., F.M. baron van Lijnden, mr. A.A. van der Mersch, G.J. van Dieren Bijvoet, mr. M.G.P. del Court van Krimpen, mr. H.J.D.D. Enschede, mr. N.G. Cnoop Koopmans, P. Loosjes, S.R.A. van der Meulen, J.J. van Minden, dr. J. van Praag en dr. L.C. Proot.

 

Eigen gebouw (adres)

Bij de oprichting van de Vereniging vond men kantoorruimte in de voormalige Stadsdoelen in de Gasthuisstraat.

Vergaderplaats

Deze ruimte was kennelijk niet geschikt voor vergaderingen, want deze werden beurtelings gehouden in het gebouw van de Vereniging voor Spijsuitdeling aan Behoeftigen in de Jacobstraat, de consistoriekamer van de Remonstrantse Kerk, het gebouw van de Doopsgezinde school aan het Groot Heiligland en het kantoor van de Haarlemsche Bankvereeniging in de Kleine Houtstraat. Al deze lokalen werden door de eigenaars gratis ter beschikking gesteld.

Koninklijk Besluit 14 november 1889 nr. 28
Staatscourant

13 februari 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1626
Verantwoording gegevens

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 397-398.

ad bestuursleden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jrg. (Haarlem 1891) 187, 188.

overige gegevens:

ontleend aan de inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

leden:

De Vereniging kende leden en donateurs. De eersten, die zich moesten verbinden tot het betalen van een jaarlijkse contributie van minstens 3 gulden, hadden stemrecht in alle vergaderingen van de Vereniging. Donateurs waren zij, die een jaarlijkse bijdrage ofwel een gift ineens gaven. Zij hadden geen stemrecht. (inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief)

inkomsten:

Behalve de voor een vereniging gebruikelijke inkomstenbronnen, zoals lidmaatschapsgelden, donaties en legaten, genoot de vereniging in latere jaren ook subsidies van het Rijk en de Gemeente. Deze subsidies, waarmee de bij de vereniging in dienst zijnde maatschappelijk werk(st)ers werden betaald, werden uiteindelijk zelfs de hoofdmoot van de inkomsten. Tevens werden regelmatig bazaars en collecten gehouden, en organiseerde het 'dames werkcomité' jaarlijks een schouwburgavond en loterij ten bate van de vereniging. In 1977 werd de laatste schouwburgavond gehouden en werd het werkcomité opgeheven. (t.a.p.)

activiteit:

De Vereniging voorzag in een behoefte. Twee maanden na de oprichting waren al 112 gezinnen ingeschreven die voor hulp in aanmerking kwamen. Na een jaar was dit gegroeid tot 612 en aan het eind van 1898 stonden 1866 gezinnen ingeschreven. (t.a.p.)

ad activiteit:

Aanvankelijk werd geheel gewerkt met vrijwillig(st)ers, de Commissie voor Huisbezoek. De leden hiervan moesten zich verbinden om de aan hen toegewezen armen geregeld te bezoeken en zich zo van hun toestand op de hoogte te houden.
Mensen kwamen niet zomaar in aanmerking voor hulp. Als een gezin zich aanmeldde met verzoek om onderstand, werd eerst door de bode/armverzorger een onderzoek gedaan naar de juistheid van de vermelde gegevens en ook naar hoe het gezin in de omgeving bekend stond. Zijn 'voorlopig rapport' werd in de eerstvolgende vergadering van de Permanente Commissie behandeld. Deze besloot dan of nog nadere inlichtingen moesten worden ingewonnen, bijvoorbeeld bij de politie, werkgever of een kerkgenootschap. Pas als dit ook gunstig uitgevallen was, kreeg een huisbezoeker opdracht om een schriftelijk rapport over het gezin uit te brengen met daarin voorstellen voor de te verlenen onderstand. Dit werd ook weer in de Permanente Commissie besproken, waarna deze het besluit kon nemen om de betreffende huisbezoeker te verzoeken zich met de hulpverlening te belasten. (t.a.p.)

In 1891 vormden 86 leden de bovengenoemde Commissie van Huisbezoek, onder wie 39 vrouwen. (Jaarboekje)

 

Archief

Het archief van de Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" wordt onder toegangsnummer 3894 bewaard in het Noord-Hollands Archief onder de titel: Algemene Vereniging voor Maatschappelijke Zorg te Haarlem 1888-1985 (6,75 m.).

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie Algemene Vereniging voor Maatschappelijke Zorg te Haarlem
Beheersnummer 3894
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten, 1888. Met verlengingen en wijzigingen, 1891, 1917 enz.

 

Reglementen ja

Huishoudelijk reglement, 1891. Met wijzigingen 1896, 1902.

Notulen ja

Notulen van de Algemene Leden- en de Bestuursvergaderingen, 1888-1946;

Notulen van de Permanente Commissie, 1891-1933;

Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen 1949-1985.

 

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1891/92-1984. Met hiaten.

Financiƫle stukken ja

no 129: Lijst van de in de periode 1888-1938 ontvangen legaten, z.d. (1938);

no 137: Verzamellijst van de jaarlijkse uitgaven aan de verstrekking van levensmiddelen, brandstof, beddengoed, kleding en giften, over de boekjaren 1888/89-1937/38.

Opmerkingen algemeen

Verreweg het grootste deel van het archief is gevormd in de tweede helft van de 20ste eeuw -tot 1985. Zo dateert de ledenadministratie van na 1965 en zijn er 'Lijsten van bestuursleden, deels ook van huisbezoek(st)ers en medewerk(st)ers 1946-1979'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Instructie voor de Commissie voor Huisbezoek van de vereeniging Weldadigheid naar Vermogen te Haarlem (Haarlem 1888).
  • Vereeniging Weldadigheid naar Vermogen nr.1 (Haarlem 1890).