Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "Nedrig en Menschlievend"

Naam Genootschap "Nedrig en Menschlievend"
Opmerkingen over naam later: Nederig in plaats van Nedrig
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum december 1807 (oprichting)
Einddatum 2007 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

"Hetzelfde oogmerk, dat reeds in het jaar 1802 te Amsterdam eenige menschenvrienden zich deed vormen tot een weldadig Genootschap, onder de zinspreuk: Nedrig en Standvastig, heeft ons, een aantal Leden van alle hier bestaande Kerkgenootschappen, insgelijks tot zulk een weldadig Genootschap voor deze Stad, onder bovenstaande Zinspreuk vereenigd. Geenszins in vaste en geregelde Bedeelingen, gelijk bij Stedelijke en Kerkelijke Armbesturen plaatsvinden, zullen onze hulpbetooningen bestaan; maar in kleine giften of voorschotten, geldleeningen, aanbevelingen, raadgevingen enz." (Rotterdamsche Courant, 31 december 1807, aangehaald door Tabingh Suermondt)

'(...) het voorkomen der verarming. (Blankenberg)

Activiteit

bedelen in geld en natura, lenen, zorg in alle opzichten, waarbij een beroep werd gedaan op deskundigen als: 'Leeraars van den Godsdienst, Regtsgeleerden, Geneesheeren, Vroedmeesters en Vroedvrouwen, Heelmeesters, Apothekers, Schoolleeraars, enz.'; tevens werd aan huisbezoek gedaan, waarbij 'opbeurende en vriendelijke dingen' werden gezegd.

Met name de eerste jaren waren succesvol, zo werd o.a. ook bijgedragen aan oprichting van soortgelijke instellingen te Zutphen en Purmerend, werd een school gesticht en aan de oprichting van een spijskokerij meegewerkt.

Gedurende de Franse tijd was er sprake van krimp a.g.v. geldgebrek, maar na 1814 kwam men weer op stoom. 

Tot medio 19e eeuw was ter beschikking stellen van mangels opmerkelijk: begunstigden kregen een mangel die ongeveer f. 25 kostte en losten dat bedrag in vier jaar af, door ermee voor burgergezinnen tegen betaling de was te doen (laatste mangel werd in 1864 verschaft). Op den duur werd het verlenen van voorschotten de voornaamste taak van het genootschap. (Tabingh Suermondt)

 

'het verschaffen van rentelooze voorschotten, het zoo noodig verschaffen van schoolgeld en het pogen om werk te vinden. Nu en dan wordt geneeskundige hulp en geneesmiddelen verschaft.' (Blankenberg, geheel i.o.m. de uitvoeriger mededelingen van Falkenburg hierover)

Werkt samen met

het Genootschap Door en Voor Vrouwen te Rotterdam opgericht in 1809.

 

het Departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Oprichters

oprichters: ds. J.M.L. Roll (1786-1864), vermaard kanselredenaar, predikant van de Lutherse gemeente te Rotterdam; ds. W. de Goede (1764-1839), predikant remonstrantse gemeente; Bernardus Kuyter (1744-1830), sinds 1778 pastoor van de oud-katholieke gemeente te Rotterdam; de roomsch-katholieke pastoor Pauwels (door Tabingh met waarschijnlijkheid dezelfde geacht als Joh. Joseph Pauls). Voorts Mozes Ezechiels (koopman en bankier), M. Mensing (administrateur en schoolhouder) en Pieter de Kamp (koster der remonstrantse gemeente). (Tabingh Suermondt)

Verantwoording gegevens

J.W. Tabingh Suermondt, 'het Genootschap Nederig en Menschlievend', in: Rotterdams Jaarboekje 1959, 168-175.

mr. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 253-254. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 380.

ad laatste vermelding

ontleend aan een bericht in de Overschiese Krant over een voordracht van drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije over het weldadig Genootschap Nederig en Menschlievend dat al 200 jaar bestaat. Zie http://www.overschiesekrant.nl/modules/news/article.php?storyid=3945, geraadpleegd op 12 maart 2011. Berichten na die datum vermelden de Stichting Nederig en Menschlievend.

Opmerkingen

Het in de doelstelling genoemde Amsterdamsche Genootschap schijnt, aldus Tabingh Suermondt 'geen lang leven beschoren(...) te zijn geweest'.

 

Verslagen van uitgaven en aantallen bedeelden werden alleen op verzoek verstrekt en altijd geanonimiseerd; ook de namen van bestuurders, donateurs, verzamelaars en leden kwamen niet naar buiten, men trachtte werkelijk bescheiden en nederig te zijn. (Tabingh Suermondt)

Archief

Het archief van het Genootschap Nedrig en Menschlievend 1836-1997 wordt onder toegangsnummer 77 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Genootschap Nederig en Menslievend 1836-1997
Beheersnummer 77
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Ledenlijsten ja

Lijsten van bestuursleden, 1895 en 1907, ca. 1955.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1859-1933.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1863-1973.

Financiële stukken ja

Jaarrekeningen, 1836-1966;

Stukken betreffende legaten aan het genootschap, 1673-1919.

Overige stukken ja

Debiteurenregisters inzake uitstaande renteloze voorschotten, 1891-1935;

Schuldbekentenissen voor renteloze geldleningen, 1856-1969;

Verzoeken om onderstand, 1894 oktober-1947 maart;

Dankbetuigingen voor genoten onderstand, 1864 november-1921 november;

Nederig en Menschlievend', 1807-1857. Twee gedichten t.g.v. de viering van het 50-jarig bestaan van het genootschap, 1857;

Verslag van het Genootschap 'Nederig en Menschlievend', 1807-1907;

Berichten uit de 'Rotterdamsche Courant' van 31 december 1807 en 1 maart 1808 betreffende de oprichting van het Genootschap;

Extracten uit de notulen van het Departement "Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bevattende gegevens over het Genootschap 'Nederig en Menschlievend', 1808-1811;

Inventaris van het archief, opgemaakt ca. 1895 en bijgehouden tot 1933.

Opmerkingen algemeen

Het archief werd ten huize van de verschillende bestuursleden bewaard. Een gedeelte hiervan werd in 1952 overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Daaraan werd in 1960 het resterende gedeelte toegevoegd. Tenslotte werd nog in 1975 een aanvulling op het archief ontvangen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Schimmelpenninck van der Oije, C.O.A., m.m.v. R. Louis, A.M.W. Peterson, G.B. Hekster (e.a.), Van mangel tot strijkstok: Genootschap Nederig en Menschlievend: 1807 - Rotterdam - 2007 (Rotterdam 2008).
  • Locke, W., Berigt wegens het doel, de grondregelen en de werkzaamheden van het Genootschap Nederig en Menschlievend te Rotterdam, mitsgaders een verslag van deszelfs handelingen gedurende het eerste jaar van zijn bestaan (Rotterdam 1808).