Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Koning Willemshuis

Naam Vereeniging Koning Willemshuis
Alternatieve namen
  • Christelijke Wijkvereeniging (tussen 1862 en september 1864)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1862 (oprichting)
Einddatum 1984 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 1 van de statuten luidde: 'De vereeniging heeft ten doel de bevordering van den godsdienstzin en christelijken levenswandel der bewoners van de buurten NN en RR te Amsterdam'.

Activiteit

Art. 2 der Statuten: 'Tot bereiking van dat doel zal de vereeniging één of meer gebouwen oprigten, geschikt tot het daarin vergaderen en houden van voorlezingen, cathechisatien en geven van onderwijs. Deze gebouwen zullen mede aan andere vereenigingen of aan bijzondere personen om niet worden afgestaan, of wel verhuurd tot het houden van bijeenkomsten, waarvan het doel en strekking is bevordering van de zedelijkheid, gezindheid en het heil des volks.

Tevens zal de vereeniging het in gezegde buurten bouwen van goede woningen en het verbeteren der bestaande ongeschikte door raad en daad bevorderen'.

Praktijk:

Naast vele beschavings- en ontwikkelingsactiviteiten hield de vereniging een spijskokerij voor zieken en behoeftigen in stand, zorgde zij tijdens de cholera-epidemieën via een contract met de Duinwaterleiding voor zuiver drinkwater voor de armen, richtte zij de afdeling Koning Willemshuis van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging op.

'[De afdeling Spijskokerij en Armenzorg] verleent aan een aantal behoeftige gezinnen, door de vereeniging voor andere doeleinden bezocht, onderstand in spijs, aan zieken en zwakken in krachtige soep. Ook worden brandstoffen en kleedingstukken verstrekt. De aldus ondersteunde gezinnen zijn allen bij de vereeniging door persoonlijk aanraking bekend. Aan de vereeniging is ook nog verbonden eene afdeeling voor de zwervers.' (Blankenberg 485)

In IJmuiden werd eveneens een Koning Willemhuis opgericht. Hier 'worden de maatschappelijke nooden van den zeeman behartigd, en wordt hem ook liefdadigheid bewezen. Schipbreukelingen worden opgenomen en verzorgd, en zieke zeelieden en visschers worden verpleegd in daartoe ingerichte lokalen.' (Blankenberg 911)

Werkt samen met

de dochter/zusterorganisatie: Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amsterdam, opgericht in 1881, eveneens gevestigd in het Koning Willemshuis.

Heeft als afdeling(en)

het Koning Willemshuis te IJmuiden

Oprichters

Em. predikant C.A. Adama van Scheltema, bijgestaan door de koopman G.H. Crone, die de eerste penningmeester zou worden. (inventaris)

Bestuursleden

Het bestuur in 1885: C.S. Adama van Scheltema (Arnhem), voorzitter, in 1885 opgevolgd door de evangelist D. Felix; G.H. Crone, penningmeester, J.M. Heybroek, secretaris en de leden H.J. Middeldorp jr., C.H. Hötte en J.W.Holzmann (Bouwsteenen 136).

Eigen gebouw (adres)

Het eerste en belangrijkste (wijk)gebouw, Egelantierstraat 141-143 in Amsterdam, op 29 september 1864 officieel geopend, terwijl de naam: Koning Willemshuis in 1891 ook statutair werd vastgelegd.

In het kader van de bestrijding van alcoholmisbruik onder zeelui werd in IJmuiden het volkskoffiehuis en logement voor zeelieden 'Koning Willemshuis' opgericht. (Groen)

Koninklijk Besluit januari 1863
Staatscourant

25 januari 1863

Verantwoording gegevens

J.A. Groen jr., "1864 Honderd jaar Koning Willemshuis 1964" in: Ons Amsterdam Maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands 16de jng. (1964) 278-284.

Mirjam Broekman, Vrouwen en het beschavingsoffensief te Amsterdam (scriptie uva, 2008) 34-36.

L. Heldring (red.), Bouwsteenen, Tijdschrift voor inwendige zending, de rubriek 'Binnenland', Amsterdam 4e jng. (1885) 129-136.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 485, 911.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad doelstelling:

De 'buurt NN was in 1860 een verpauperend stadsdeel. Gelegen in het midden van de Jordaan'. 'RR daarentegen was een mooie grachtenwijk aan de overzijde van de Prinsengracht'. (inventaris)

ad relaties:

'Misschien kan men datgene wat de heren voor ogen stond het best omschrijven als een grote christelijke combivereniging, waarin allerlei kleinere verenigingen, scholen, clubs en dergelijke onderdak konden vinden. Dit in een soort semi-onafhankelijkheid: dus veelal wel met eigen beslissingsbevoegdheden, maar ondertussen bestaand bij de gratie van de 'moeder-vereniging'. De graad van afhankelijkheid variërend naar de aard van de activiteit.' (t.a.p.)

ad beschermheerschap:

Het koninklijk huis was vanaf Willem III wel zeer betrokken bij de vereniging via naamgeving, donaties en bezoeken, maar van een beschermheer/vrouwschap wordt in de literatuur geen gewag gemaakt. (t.a.p.)

leden:

'Leden waren volgens de statuten van 1863 "(...) die bewoners der buurten NN en RR, welke zich verbinden om tot wederopzegging toe, jaarlijks vijf gulden bij te dragen (...) ". Kwam men door verhuizing buiten de buurten NN en RR te wonen maar bleef men jaarlijks vijf gulden betalen, dan werd men begunstiger.' (t.a.p.)

Archief

Het archief van de Christelijke Wijkvereeniging later Vereniging voor Christelijk Maatschappelijke Arbeid Koning Willemshuis wordt onder toegangsnummer 953 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam (inventaris door J.A. Zeilstra)

'De archieven zijn voornamelijk fragmentarisch van karakter. Vele puzzelstukjes ontbreken! Vooral veel archiefmateriaal van commissies en besturen van onderafdelingen en verenigingen gevestigd in het huis wordt gemist. Ook de financiële stukken van de penningmeesters tussen 1887 en 1956 ontbreken voor het grootste gedeelte.' (inleiding inventaris)

Voorts bevindt zich in het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme 1800-heden collectienr. 400: 'Koning Willemshuis - Vereniging voor Christelijk Maatschappelijk Arbeid, glasplaten en toverlantaarn.' (2 m.; toegang)

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Christelijke Wijkvereniging, later Vereniging voor Christelijk Maatschappelijke Arbeid Koning Willemshuis
Beheersnummer 953
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en stukken betreffende koninklijke goedkeuring statuten. Met bijlagen. 1863, 1891, 1920, 1950 en 1978. 2 omslagen.

 

 

Ledenlijsten ja

Stukken betreffende de ledenadministratie. 1890 -1923 en 1936. 1 omslag.

Notulen ja

Notulen van het bestuur. 1880- 1953. Met hiaat, 1945 -1949. 11 delen.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen. 8 omslagen 1864 -1973 met hiaten.

Correspondentie ja

Stukken ingekomen bij het bestuur afkomstig van ds. C.S. Adama van Scheltema en anderen. 1 omslag 1881 - 1899.

Financiƫle stukken ja

Kasboeken. 1862 -1885 en 1912 -1928. 3 delen;

Maandstaat der kas. 1 deel 1866 - 1867;

Journaal van ontvangsten. 2 delen 1862 - 1870;

Rekening Courantboek. 1 deel 1864 - 1873. Tot 1887 gevormd onder verantwoordelijkheid van G.H. Crone als penningmeester. 1862 - 1889;

Stukken betreffende gedane beleggingen en fondsvorming. 1 omslag 1864 - 1935.

Overige stukken ja

Circulaires uitgaande van het bestuur. 2 omslagen;

Mededelingenbladen uitgegeven door het bestuur. 6 omslagen en 1870- 1984. 1 pak Met hiaten;

Feestprogramma's 1861 -1904;

Stukken betreffende het Koninklijk Huis. 1863 -1983. Met hiaat. 2 omslagen.

Opmerkingen algemeen

'De archieven zijn voornamelijk fragmentarisch van karakter. Vele puzzelstukjes ontbreken! Vooral veel archiefmateriaal van commissies en besturen van onderafdelingen en verenigingen gevestigd in het huis wordt gemist. Ook de financiële stukken van de penningmeesters tussen 1887 en 1956 ontbreken voor het grootste gedeelte.' (inleiding inventaris)Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Wortel, Th.P.H., 'Het huis aan de sluis. De geschiedenis van het Koning Willemshuis', in: Alkmaars jaarboekje 1974 (Alkmaar 1974).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Roodnat, B., 1863-1963 (Amsterdam 1963).
  • Hoop der toekomst: jaarboekje voor vrienden van het Koning Willemshuis en het werk der inwendige zending (Amsterdam 1873).