Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies

Naam Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies
Opmerkingen over naam ook wel 'Vacantie-Oorden' in plaats van Vacantiekolonies
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 20 oktober 1900 (oprichting)
Einddatum 1980 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het lichamelijk en zedelijk welzijn van kinderen te bevorderen door hen in de gelegenheid te stellen een tijdlang in een gezonde streek te verblijven (Fuchs/Simons)

het in het leven roepen van Herstellings- en Vacantie-Oorden voor kinderen (Tijdschrift )

Activiteit

a. samenwerking met en bevordering van aaneensluiting van verenigingen en personen met eenzelfde doel;

b. bevorderen van de oprichting van nieuwe verenigingen met eenzelfde doel;

c. het maken van propaganda voor kinderherstellings- en vakantiekolonies;

d. het oprichten en instandhouding van eigen oorden. (samenvatting Fuchs' weergave van de statuten)

Hierbij aangesloten

Het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, de Amsterdamsche, Delftsche  en Nieuw Lekkerlandsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies, Vereeniging Israëlietische Vakantiekolonie te Rotterdam, het departement Nieuw-Lekkerland van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de Vereeniging tot plaatselijk Nut te Zaandam, de Zwolsche Vereeniging voor Kindervoeding, de Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging, de Nederlandsche vegetariërs bond, de afdeling Egmond van het Witte Kruis en de Vereenging Naar Buiten te Harderwijk. (Fuchs/Simons)

Oprichters

'Ruim veertig verenigingen' richtten het genootschap op. (Bronner)

 

 

Bestuursleden

Het eerste bestuur, gekozen tijdens en uit de oprichtingsvergadering:

mr. A. Kerdijk, mevrouw M. Schoute-Pekelharing (Groningse Vereniging), dr. A. Sikkel (Mij bevordering Geneeskunst), L.T.C. Bigot, dr. B.J. Barnouw, H.W. Groeneveld, dr. J.A. Gunning, mej. A. Snellen (Ver. Naar Buiten te Harderwijk), mr. A. Tydeman, mr. P.J.M. Aalberse en A.C. Bos. Tydeman en Aalberse trokken zich terug; mej. J. ter Meulen (van het Nut) werd erbij gekozen. (Fuchs/Simons)

In Fuchs/Simons zijn lijsten van bestuursleden en leden van de Raad van toezicht opgenomen (vanaf 1901).

Koninklijk Besluit 24 december 1901
Verantwoording gegevens

J.M. Fuchs en W.J. Simons, Ter wille van het kind Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).

G.L. Zwartendijk, Een twintigjarig Jubilé... Inhoud hiervan door A.C. Bos, in zijn Gezondheids-Kolonies Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899), 'vergeleken en afgestemd'.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 31.

Cootje Bronner, Koloniehuizen in Egmond (Alkmaar 2004)

ad einddatum:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad richtgroep:

veeleer zwakken dan zieken.

Archief

Het archief van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies wordt onder toegangsnummer 907 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. De archiefperiode loopt van 1900-1980.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Fuchs, J.M. en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).