Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Commissie van Algemeenen Onderstand"

Naam Vereeniging "Commissie van Algemeenen Onderstand"
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1946 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Hetzij door werkverschaffing, hetzij door bedeeling in levensmiddelen en brandstoffen armen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid, die in de gemeente woonplaats hebben en in wier onderstand door eenig armbestuur niet of niet voldoende wordt voorzien, gedurende de wintermaanden te ondersteunen. (Van Zanten)

Om de particuliere gaven van liefdadigheid op de juiste wijze aan te wenden, hetzij door werkverschaffing, hetzij door bedeling in levensmiddelen en brandstoffen. (inventaris)

Activiteit

Bedeling en Werkverschaffing: arme werkloozen in een loods keien te laten kloppen, die weer verkocht werden door de Commissie, en waarvoor de kloppers loon 'per bakje' kregen, plus wekelijks roggebroden en turven. (inv.)

Aangesloten bij

het Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg opgericht in november 1894 en gevestigd te Groningen.

Oprichters

het stadsbestuur van Groningen

Koninklijk Besluit 27 juli 1890 nr.15
Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 109- 111, 257-258. ((in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek bewerkt door J.H.van Z.)

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief, de laatste vermelding aan de archiefperiode.

Opmerkingen

inkomsten:

gemeentelijke voorschotten, particuliere leningen/giften, en de opbrengst van de verkoop van keien.

uitgaven:

Van Zanten geeft over de jaren 1886-1895 tabellen van winterperioden, aantal bedeelden, wat/hoeveel bedeeld werd en de uitgaven hiervoor gedaan.

 

Enige twijfel over het 'verenigingsgehalte' van de Algemeenen Commissie: het stadsbestuur stelde in 1880 de Commissie van Algemeenen Onderstand in, om de particuliere liefdadigheid in goede banen te leiden.

Voorzover uit genoemde bronnen valt na te gaan worden onder de inkomsten geen contributies genoemd. Mogelijk betreft het een als een stichting werkende vereniging met uitsluitend bestuursleden.

Archief

Het archief van de Commissie van Algemeenen Onderstand 1880 - 1946 wordt onder nummer 1230 bewaard in de Groninger Archieven. (0,35 m.; openbaar; inventaris).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger archieven
Naam collectie Inventaris van het archief van de commissie van algemeenen onderstand, 1880-1946
Beheersnummer 1230
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten nee
Reglementen nee
Notulen ja

Notulen, met verordeningen van de gemeente Groningen betreffende de Commissie, 1880-1932

Jaarverslagen ja

Jaarlijkse rapporten uitgebracht door de Commissie aan B en W der gemeente Groningen, 1902-1930. Afschriften en concepten. Met hiaten

Jaarverslagen van het Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg waarin opgenomen de jaarverslagen van de Commissie van Algemeenen Onderstand, 1902-1944. Met hiaten

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1890-1946

Uitgegane stukken, 1893-1931. Concepten en afschriften

Financiƫle stukken ja

Kasboek , met jaarbalansen, 1889-1916

Overige stukken ja

Contract tussen de Commissie en een turfschipper betreffende het leveren van baggerturven in de winter 1891-1892, 1891. Met latere geldigverklaring van dit contract voor de winter 1892-1893.