Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag

Naam Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

‘Deze tracht te bewerken, dat door de bestaande instellingen van liefdadigheid en door particulieren geen ondersteuning wordt verleend, dan na onderzoek en controle.’ (Blankenberg)

Activiteit

‘Daartoe verleent zij haar tusschenkomst en doet het eerste onderzoek instellen door eenen bezoldigden directeur, later gevolgd door herhaalde bezoeken van mannelijke en vrouwelijke bezoekers, die niet meer dan 5, hoogstens 10 gezinnen ieder, onder hunne hoede mogen hebben. Deze Kamer houdt een stamboek, waarin alle bedeelden van alle corporatiën (behalve die van de Chr. Gereformeerden) worden opgetekend, en dat ter inzage van alle besturen is.’ (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 406-407.