Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van armbesturen en de Weldadigheids-commissie, onder den naam van Armenzorg

Naam Vereeniging van armbesturen en de Weldadigheids-commissie, onder den naam van Armenzorg
Plaats Appingedam
Provincie Groningen
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) het bespreken van de algemeene belangen van het armwezen te Appingedam, om zooveel mogelijk: a. werkelijke armoede te lenigen; b. verkeerde bedeelingen te voorkomen; c. spaarzaamheid bij den werkenden stand te bevorderen.' (Blankenberg 421)

Activiteit

'Vanwege de vereeniging worden drie keer of viermaal per week (in den winter) levensmiddelen uitgedeeld, d.w.z. wordt warme spijs (meest soep) verstrekt. Aan behoeftige schoolkinderen worden boterhammen uitgereikt. Ook wordt aan behoeftigen zeer goedkoop tuingrond verhuurd.' (Blankenberg  421)

Commissie tot uitdeeling van warme spijzen. Deze commissie is gesplitst in drie deelen, een voor de warme spijzen, een voor de boterhammen en een voor den tuinbouw. Iedere werkdag tusschen 8 en 9 ure, (vóór schooltijd) heeft eene uitdeeling van boterhammen aan arme schoolkinderen plaats. (...) Ook wordt aan behoeftige inwoners tuingrond tegen zeer geringen huurprijs afgestaan; het doel daarvan is zooveel mogelijk armoede te voorkomen, doordat in den zomer als van den tuin de vruchten worden geplukt, eenig geld voor den winter overgespaard kan worden. De commissie bestaat uit zooveel mogelijk van ieder kerkgenootschap twee leden, bij voorbeeld diakenen, en twee leden van het burgerlijk armbestuur. (Blankenberg 500)

Soep- en boterhammen commissie. De uitdeelingen geschieden voor 3/4 aan weduwen en voor 1/4 aan hoofden van gezinnen. Zij vangen meest na Nieuwjaar aan en duren tot aanvang Maart; alle behoeftigen worden bedeeld, de Israëlieten in drooge waren. (Blankenberg 500)

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 421, 500.

Opmerkingen

'In de twee jaarlijksche vergaderingen hebben zitting: het burgerlijk armbestuur, de onderscheidene kerkelijke armbesturen te Appingedam, de commissie van weldadigheid (die door de vereeniging is in het leven geroepen).' (Blankenberg 421)

Archief

Het archief van de vereniging bevindt zich in het Streekarchivariaat Noordoost-Groningen, onder de overheidsarchieven, toegangsnummer 10.

Archieftitel: Vereniging van Armbesturen en de Weldadigheidscommisie 1895 - 1913

Het archief bevat:

Reglementen van Armenzorg en de Weldadigheidscommissie, 1895, met handgeschreven toevoegingen uit 1897 en 1903;

Register van notulen, 25 oktober 1900-26 november 1912, met kladnotulen van 15 december 1913;

Overige stukken, 1894-1912.