Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha"

Naam Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha"
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Effatha" (gangbare verkorte naam)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 17 oktober 1888 (oprichting)
Einddatum 1 september 2001 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

tot bevordering van Christelijke Opvoeding en Onderwijs van doofstomme en blinde kinderen en jongelieden (Goossens)

Activiteit

oprichting (op 6 augustus 1891) en instandhouding van het Instituut voor dove kinderen te Leiden (sinds 1915 ook van een apart Instituut voor blinde kinderen 'Bartimeüs' te Zeist).

Het instituut bestond uit een onderwijsinrichting en een internaat. (Gedenkboek)

Heeft als afdeling(en)

afdelingen in het land, o.a. te Haarlem, opgericht in 1897.

Oprichters

Ds. Beuker te Leiden, Prof Lindeboom en ds. Vonk te Maassluis vormden in 1888 een comité van oprichters.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door ds. Beuker, voorzitter, ds. Vonk secretaris en jhr. J.J. van Asch van Wijck te Utrecht, penningmeester.

Eigen gebouw (adres)

Het eerste internaat/school was gevestigd op de Langebrug nr. 87 te Leiden.

In 1899 werdt de school/het internaaat verplaatst naar Dordrecht, waar het voormalig weeshuis "Bethel" op de Wolwevershaven werd aangekocht en verbouwd.

In 1902 stelde mej. Th. C. W. Pijzel aan het bestuur het Huis-Henegouwen, op de hoek van de Gravenstraat en de Wijnstraat te Dordrecht ter beschikking. (Gereformeerde Stichtingen 103)

Koninklijk Besluit 1 september 1889 nr. 16
Staatscourant

28 januari 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3039
Verantwoording gegevens

L.H. van der Meiden, Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan (Utrecht 1938).

A.A. Hakker, Vereniging Johannes Stichting 1887-1990. Meer dan een eeuw christelijke zorgverlening (Utrecht 1997) 17.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 124-126.

ad eigen gebouw:

Gereformeerde Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (uitgegeven vanwege den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (Kampen 1927) 103.

ad opheffingsdatum:

http://www.effathaguyot.nl, geraadpleegd op 25-1-2010.

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

'Effatha en het doveninstituut Guyot uit Groningen hebben gekozen voor de vorming van één organisatie. (...) De fusie vond plaats op 1 september 2001 en zo ontstond de Koninklijke Effatha Guyot Groep. De Zorgstichtingen van Effatha, Guyot en Weerklank uit Amsterdam fuseren op 1 januari 2002 tot de Stichting Effatha Guyot Zorg.' (http://www.effathaguyot.nl, geraadpleegd op 25-1-2010)

ad verantwoording gegevens:

Het gedenkboek bevat grafieken m.b.t. o.a. aantallen leerlingen, contributies enz.

inkomsten:

'De inkomsten der vereeniging bestaan in jaarlijksche bijdragen van leden en begunstigers, collecten, giften, erflatingen' en vergoeding voor opvoeding en onderwijs.' (Van Ebbenhorst)

ad leden:

'Leden der vereeniging zijn allen die:

a. instemming betuigen met het doel;

b. den grondslag aanvaarden van de vereeniging en hare stichtingen;

c. door eene jaarlijksche bijdrage, door hen zelf te bepalen, de vereeniging te steunen.

Corporaties kunnen ook lid zijn.

Begunstiger kan iedereen worden, die de vereeniging finantieel steunt.' (t.a.p.)

algemeen:

Op 6 aug. 1891 werd de school geopend met 4 leerlingen, in 1898 waren er 20 en in 1899 30.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Effatha 100 jaar geleden. Verleden en heden in woord en beeld (Goudriaan 1988).
  • Meiden, L.H. van der, Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de vereeniging "Effatha",1888-1938 (Utrecht 1938).
  • Brouwer, Harry, samenstelling en tekst; interview: Leen Molenberg, Effatha 1888-1988 ( jubileumuitgave) (Voorburg 1988).