Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Ziekenverpleging"

Naam Vereeniging "Ziekenverpleging"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1891 (oprichting)
Einddatum 1892 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zij bedoelt dames uit den beschaafden stand op te leiden tot algemeene ziekenverpleegsters, tot verpleegsters van kraamvrouwen en kinderen en tot verpleegsters van krankzinnigen.'

Activiteit

'De dames worden onderwezen in de verschillende hospitalen alhier [Utrecht] waarin zij afwisselend minstens twee jaar werkzaam zijn, eer zij tot het examen in de algemeene ziekenverpleging kunnen worden toegelaten (...). Het onderwijs is kosteloos; voeding en huisvesting ontvangen zij in de hospitalen. (...) Buitendien ontvangen zij theoretisch onderricht van de leden der vereeniging (...).'

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" opgericht in 1865 en eveneens gevestigd te Utrecht.

Oprichters

Het initiatief kwam van de Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten".

Koninklijk Besluit 1 december 1891
Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 94.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 43 en 59.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1891.

Opmerkingen

Leden zijn de hoofden der "Kliniek", de directeuren van ziekeninrichtingen en enkele practiseerende geneeskundigen; eereleden zijn de klinische hoogleeraren.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Hulshoff, S.K., Ziekenverpleging: algemeene voorschriften: lessen gegeven aan de leerling-verpleegsters der vereeniging "Ziekenverpleging" te Utrecht (Utrecht 1892).