Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede

Naam Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede
Plaats Brummen
Provincie Gelderland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armoede te voorkomen en armen te ondersteunen zonder onderscheid van Godsdienstige gezindte

 

 

Activiteit

'De vereeniging wijdt zich aan "werkverschaffing, uitdeeling van kleeding, dekking, brandstoffen en levensmiddelen, voorschieten van huurpenningen, bevordering der oprichting van zieken- en kraamvrouwenfondsen, het bouwen van arbeiderswoningen" enz. 'er wordt alleen onderstand verleend aan armen die niet of niet voldoende door kerkelijke of bijzondere instellingen van liefdadigheid worden ondersteund. (...) Het dagelijksch bestuur verleent onderstand; op de volgende bestuursvergadering wordt de goedkeuring der bedeeling gevraagd.' (Blankenberg 361)

Eigen gebouw (adres)

een eigen werkinrichting

Koninklijk Besluit 18 november 1881 nr. 18;3 december 1883 nr 25
Staatscourant

15 februari 1882; 10 februari 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
919
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 361, 871.

 

Opmerkingen

ad activiteiten:

Aan de personen die in de werkinrichting tewerk werden gesteld 'wordt 10 cents per uur gegeven met een werktijd van 8 uur; de verwerkte voorwerpen worden in een algemeen magazijn verkocht; de vrouwen wordt gedurende het geheele jaar naai- en breiwerk verstrekt, wat thuis wordt verricht. In 1895/96 weden 96 mannen en 76 vrouwen aan werk geholpen, in 1896/97 119 mannen en 84 vrouwen.' (Blankenberg)

Archief

In het Regionaal Archief Zutphen bevinden zich in het archief van de Gemeente Brummen, 1811-1920 (toegangsnummer 2.002) 'Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging voor algemene armenzorg en voorkoming van armoede te Brummen 1887'.