Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

N.V. Leidsche Bouwvereeniging

Naam N.V. Leidsche Bouwvereeniging
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1873 (oprichting)
Einddatum 1972 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het verschaffen van goede en geschikte woningen tegen billijken huurprijs aan de arbeiders- en lagere burgerklassen hier ter stede'

Activiteit

Men wilde het doel bereiken 'hetzij door aankoop en verbetering of vernieuwing van gebouwde eigendommen, het zij door aanbouw van nieuwe woningen'

 

Verantwoording gegevens

ad begindatum:

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Sabine Broekhove, Monumenten in Nederland. Zuid-Holland. (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zwolle 2004), 326.

A.F.J. Niemeijer, 'Een aangeharkt en dichtbevolkt land. Waterstaat infrastructuur en verstedelijking', in: Timo A.H. de Nijs, Eelco Beukers (reds.), De Geschiedenis van Holland III, 129.

Opmerkingen

ad einddatum:

de vereniging werd in 1972 geliquideerd.

ad activiteit:

gestart werd vooral met nieuwbouw: in 1873 6 woningen in de Hoefsteeg (nu Lange Lijsbethsteeg) en vier grote burgerwoningen op de hoek van die steeg met de Oude Vest. In 1878: 12 dubbele woonhuizen aan de Rijnsburgersingel enz. Na de eeuwwisseling werden tot aan de 30-er jaren weinig huizen meer gebouwd.

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Leiden

Archief

Achiefmateriaal m.b.t. de Leidsche Bouwvereeniging over de periode 1874-1918 bevindt zich in het archief van Architectenbureau W.C. Mulder, sinds 1918 Mulder en Buurman, sinds 1928 B. Buurman, dat onder toegangsnummer 251 wordt bewaard in het Regionaal Archief Leiden (inventaris; 8,5 m.)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement voor de Huurders der Woningen van de Leidsche Bouwvereeniging.
  • Leidsche Bouwvereeniging. Verslag 1878-1893, 1895. Balans 1915, 1916, 1917 (1878-1893, 1895).
  • Ontwerp-Statuten van de Naamloze Vennootschap 'De Leidsche Bouwvereeniging'' (1903).