Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Inrichting voor ooglijders"

Naam Vereeniging "Inrichting voor ooglijders"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 27 maart 1889 (oprichting)
Einddatum 1970 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van een gesticht ter behandeling van minvermogende ooglijders, die voor herstel of verbetering vatbaar worden geacht (Goossens)

Activiteit

het bijeenbrengen van kapitaal voor de oprichting en instandhouding van een eigen gesticht voor minvermogende ooglijders

Eigen gebouw (adres)

Het gebouw aan de Laan van Meerdervoort, waarvoor de grond werd geschonken door mr. Goekoop. Het werd 2 september 1891 geopend. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 17 november 1889 nr. 18; 23 mei 1892
Staatscourant

12 februari 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1473
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 318-321. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 846

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 103 en 2e jrg. (1901) 96.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archieftitel: 'sinds 1970 Stichting tot exploitatie van het oogziekenhuis'

Opmerkingen

Inkomsten:

Giften, jaarlijksche bijdragen (van de Mij. van Voorzorg, het zieken- en pensioenfonds Pletterij, de Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft en het Evang. Luthers Weeshuis te 's-Gravenhage), bussen, polikliniekgelden, verpleeggelden, subsidies van de gemeenten 's-Gravenhage en de provincie Zuid-Holland, rente en contributies van leden en donateurs (Falkenburg 281).

ad activiteiten:

Falkenburg geeft tabellen over aantallen poliklinische consultaties, verpleegden en verpleegdagen.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Inrigting voor Ooglijders" wordt onder toegangsnummer 687-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Vereniging inrichting voor ooglijders, sedert 1970 Stichting tot exploitatie van een oogziekenhuis te 's-Gravenhage
Beheersnummer 687-1
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 14,62 m.
Statuten ja

Stukken betreffende de oprichting van de vereniging "Inrichting voor ooglijders", 1889-1892.

Ledenlijsten ja

Registers van leden, met hiaten, 1889-1941;

Stukken betreffende leden en bijdragen, 1889-1946;

Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden, met hiaten, 1891-1932.

Notulen ja

Notulen van het bestuur, met bijlagen, 1889-1935 etc.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, met hiaten, 1889-1980.

Financiële stukken ja

Stukken betreffende subsidies verleend door de gemeenten 's Gravenhage en Delft, de provincie Zuid-Holland en het Nutsziekenfonds, met hiaten, 1890-1935;

Stukken betreffende schenkingen door particulieren, uit fondsen en uit nalatenschappen, met hiaten, 1896-1965.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de schenking van grond door A.E.H. Goekoop voor de bouw van een kliniek, 1890;

Stukken betreffende de bouw van de kliniek, 1890;

Registers van patiënten, 1884-1891;

Registers van patiënten van de kliniek, met aantekening van de ligtijd, 1891-1938;

Alfabetische indexen op de registers van patiënten van de kliniek, 1891-1938;

Registers van patiënten van de polikliniek, 1890-1935.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag/Vereeniging "Inrichting voor Ooglijders" te 's-Gravenhage (Den Haag 1899).
  • Gedenkschrift samengesteld naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te 's-Gravenhage, 1889-1939 (Den Haag 1939).