Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage

Naam Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 20 mei 1845 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

"de handhaving en ondersteuning der aangelegenheden van het Protestantisme in Nederland" (artikel 2 der statuten); met name gericht tegen uitbreiding van het gezag van "Rome"

Vijf jaar later spraken de nieuwe statuten van "de handhaving en ondersteuning der aangelegenheden van het protestantisme in Nederland", zonder verwijzing naar "Rome".

Activiteit

'Als één der belangrijkste middelen om de zaak van het protestantisme te steunen, zag zij geldelijke steun aan behoeftige personen en aan kleine protestantse gemeenschappen in overwegend katholieke streken. Het geld werd ingezameld door de departementen.' (inleiding inventaris)

Afdeling van

de landelijke Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, opgericht in 1842 en eveneens gevestigd te Den Haag

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de eeerste en laatste vermelding, ontleend de inventaris van het departementsarchief

W. de Vries, 150 jaar welstand: de Maatschappij bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden, 1822-1972 (Tilburg 1972) 213-233.

Opmerkingen

ad begin- en einddatum: 'Het Departement 's-Gravenhage werd opgericht in 1845. De constituerende vergadering had plaats op 20 mei 1845. Over een eventuele opheffing van het Departement 's-Gravenhage is niets bekend.' (inleiding inventaris)

inkomsten:

'De rijken der aarde vinden bij haar [Unitas] gelegenheid om, door het neemen van aandelen in haar fonds, iets van hun vermogen rentegevend aan te leggen tot hulp voor huisgenoten des geloofs en ten nutte der Evangelische waarheid. Zij die niet bemiddeld genoeg zijn om op deze wijze mede te werken, kunnen het lidmaatschap verkrijgen of of zich aansluiten als donatrice voor de onbeduidende contributie van zes gulden  's jaars; en voor hen die meenen dat ook zoodanige bijdrage hetgeen zij kunnen doen nog te boven gaat, staat de gelegenheid open om toe te treden als begunstigers (....) door het schenken van twee en een halve gulden in het jaar; hetgeen recht geeft op het verkrijgen van een verslag en het bijwonen van vergaderingen.' Evangelische Almanak, jrg. 1856, 64.

Archief

Het archief van het Departement Den Haag van de Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas 1845-1901 wordt onder toegangsnummer 121-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Protestantsche Vereeniging Unitas, departement 's-Gravenhage (1844) 1845-1901
Beheersnummer 121-01
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Stukken betreffende de statuten en wijziging daarvan, 1844-1869

Notulen ja

Notulen- en brievenboek, 1845 mei 20-1896 mei 20

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1845 mei 8-1901 mei 17

Kopiebrievenboek, nrs. 157-273, 1867 maart 19-1897 mei 1

Financiƫle stukken ja

Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1893-1894

Bijlagen van de jaarrekeningen, 1873-1896 en 1898

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeester, 1866 feb 7-1899 okt 10

Contributie, kwitantie en formulieren, z.j

Register van alimentaties en subsidies, 1867-1875