Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland

Naam Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1865 (oprichting)
Einddatum 1985 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

1. aan minvermogende ooglijders, behalve gratis geneeskundig advies en behandeling, de noodige uit- en inwendige geneesmiddelen en verbandstukken te verstrekken;

2. brillen en kunstoogen tegen matigen prijs, zoo noodig en mogelijk gratis, te verschaffen;

3. lijders, wier verpleging te hunnent onmogelijk of zeer gebrekkig is, van goede ligging en verzorging te voorzien, door ze bij derden te besteden;

4. een geschikt lokaal aan te schaffen om er de loopende oogzieken te behandelen;

5. aan dit lokaal de gelegenheid toe te voegen om er de lijders op te nemen van wie sub 3. sprake is.

Activiteit

het gratis behandelen van behoeftige ambulante ooglijders in de polikliniek;

het opnemen van hen in de inrichting;

Hiervoor geeft de gemeente Rotterdam een subsidie van 'de laatste jaren gewoonlijk f. 2050,-.' Dit gold alleen inwoners van Rotterdam. Ooglijders van buiten de stad moesten een verklaring van hun armbestuur overleggen dat voor hen de rekening betaald zou worden.

Heeft als afdeling(en)

i.c. correspondentschap te Schiedam, gevoerd door dr. C.J. Vaillant, van tenminste 1875 tot 1895; een Hulp-comité te Dordrecht. (Adresboek 1879)

Eigen gebouw (adres)

Nadat de eerste jaren polikliniek was gehouden in een gehuurd lokaal, ging de vereniging in 1874 over naar een eigen gebouw in de Nadorststraat. Hier waren 24 bedden voor verpleegden aanwezig.

Vanaf 1881 kocht men belendende huisjes erbij met het oog op mogelijke uitbreiding. Er werd tot uitbreiding besloten in 1890. Tevens besloot het bestuur hiertoe een geldlening van f. 32.000 aan te gaan. In 1891 werd het nieuwe gebouw opgeleverd. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 12 november 1866 nr. 77; 13 november 1871 nr. 26; 12 januari 1893
Staatscourant

29 november 1866; 1 december 1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2563
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II, gemeente Rotterdam (Amsterdam 1896) 213-224. (in opdracht der Vereeniging voor staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg vermeldt als bronnen: Mededeelingen van het bestuur. Statuten der Vereeniging. Jaarverslagen 1881-1890. Tabellen voor het Rijks-armenverslag over 1890-1892.

ad Koninklijke besluit van 1893:

Register van de Staatscourant 1893.

ad correspondentschap/comité:

Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam over de jaren 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

Adresboek van Dordrecht 1879 (Dordrecht 1879)

inkomsten:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 87, 88.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de omschrijving van het archief.

Opmerkingen

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

Falkenburg baseert zich op de in 1871 gewijzigde statuten.

De uitgaven der vereeniging worden bestreden uit de ontvangst van

1. giften, legaten en erfstellingen;

2. jaarlijksche contributies.

In het Tijdschrift voor armenzorg, 2e jrg. (1901) wordt n.a.v. een verbouwing aan het alweer te klein geworden 'gesticht' opgemerkt: 'men is dan ook gelukkig te constateeren dat op de gemeentebegrooting voor 1901 uitgetrokken is een subsidie van f. 5000 en dat het aantal vaste contribuanten gestegen is.'

ad activiteit:

Falkenburg geeft een tabel van de werkzaamheden in het tijdvak 1866-1890 van tussen 1881 en 1892 behandelde patiënten, van het aantal verschafte adviezen en brillen, dit afzonderlijk voor de poli en de kliniek.

Voorts geeft Falkenburg over de jaren 80 en begin 90 een indeling van de patiënten:

zij die zelf betalen;

zij voor wie door particulieren wordt betaald;

zij die ondersteund worden door Burgerlijke Armbesturen en diaconiën;

diegenen wier opname door de inrichting zelf wordt betaald.

Voorts tal van tabellen over verdere financiële aangelegenheden.

ad laatste vermelding:

de Vereeniging tot het Verleenen van Hulp aan Minvermogende Ooglijders (1865) 1866-1970 en de Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam (1874) 1892-1991 besloten na de Tweede Wereldoorlog samen een (nood)ziekenhuis en een polikliniek in te richten. Men besloot tot samensmelting [van beider oude inrichtingen] door de oprichting van de 'Stichting voor Ooglijders'. De gekozen datum van laatste vermelding is ontleend aan de in de inventaris van het archief aangetroffen 'Stukken betreffende de inschrijving in het Handelsregister en de liquidatie van de Vereniging, 1978-1985'.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland (1865) 1866-1970, maakt deel uit van het archief Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam 1865) 1866 - 1996, dat onder toegangsnummer 727 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam (1865) 1866 - 1996
Beheersnummer 727
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Stukken betreffende de oprichting en een afschrift van de Koninklijke goedkeuring en erkenning van de statuten (12 november 1866), sep.-nov. 1866;

Statuten en wijzigingen van de statuten van de Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid-Holland, 1866-1921.

Ledenlijsten ja

Lijst van bestuurders met aantekening van functies en overige bijlagen, 1866-1917.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene jaarlijkse vergadering van begunstigers, 1866-1931.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders, 1866-1942.

Correspondentie ja

Correspondentie van Dr. J.H. de Haas met Prof. F.C. Donders, 1865-1867;

Algemene correspondentie, 1868-1918;

Correspondentie van het bestuur, 1881;

Correspondentie houdende verzoeken tot overschrijving van aandelen ten laste van 'de Vereeniging', 1880-1917;

Verslag van Jacob H. de Haas (1837-1906) over de ver-ziendheid in de familie, 1892, 1899 en 1903.

Financiële stukken ja

Biljetten betreffende giften aan de Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders, 1866-1913;

Stukken betreffende correspondenten van 'de Vereeniging' en financiële gegevens van de contribuanten, 1871-1890;

Giftenboek, 1896-1914.

Overige stukken ja

Stukken over het 25-jarig en het 50-jarig bestaan van de Vereeniging en statistische gegevens over patiënten en behandeling over de periode 1866-1906, 1891;

Aantekening over het gebruik van cocaïne bij 'kunstbewerkingen', 1885.

Opmerkingen algemeen

Het archief van de  Vereeniging tot het Verleenen van Hulp aan Minvermogende ooglijders (1865) 1866-1970, maakt deel uit van het archief Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam (1865) 1866 - 1996.

Veel archiefstukken zijn bij de bombardement in WO II verloren gegaan.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag loopende over het jaar ... / Vereeniging tot het Verleenen van Hulp aan Minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland (Rotterdam 1867-1939).