Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Licht, Liefde, Leven

Naam Vereeniging Licht, Liefde, Leven
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand wordt verleend aan armoede, ontstaan door ouderdom, ziekte, werkloosheid.' (Blankenberg)

Activiteit

'In geld, levensmiddelen, brandstoffen, ligging en dekking wordt onderstand verleend. Bovendien wordt in den wintere warme spijs uitgereikt. De uitdeelingen geschieden zonder onderscheid van godsdienstige gezindte. Onderzoek wordt ingesteld in elke wijk door twee daarvoor aangewezen broeders, de beslissing berust bij de wijkbroeders, in sommige gevallen bij de vergadering. Geregeld huisbezoek wordt afgelegd. (...)

Men tracht zoo mogelijk samenwerking met andere liefdadige vereenigingen te verkrijgen en de broeders verklaren zich bereid om ten allen tijde inlichtingen te verstrekken aan particulieren en besturen, die informatiën verlangen omtrent den toestand van sommige huisgezinnen en stellen zich daartoe zooveel mogelijk op de hoogte van hetgeen door armbesturen aan deze gezinnen verstrekt wordt.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 416.