Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van de H. Maria van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van de H. Maria van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Uden
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1852 (eerste vermelding)
Einddatum 1857 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.

 

Specifiek voor Uden was de oprichting door de Vincentiusvereniging van een linnenweverij voor opleiding van hulpbehoevende kinderen.

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Uden van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit (van Vincentiusverenigingen in het algemeen):

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum en het Brabants Historisch Informatie Centrum

Opmerkingen

In de Pius-Almanakken van 1894 tot 1903 en in de Gids van Blankenberg et. al. wordt de Vincentiusvereniging te Uden niet (meer) genoemd

Archief

Archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Maria over de periode 1852-1857 bevinden zich in dossier nr. 713 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

 

In het archief van het Gemeentebestuur Uden, dat onder toegangsnummer 7652 wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum bevinden zich:

'Mededeling van de oprichting van de plaatselijke afdeling van de Vereniging van de H. Vincentius de Paulo, met reglement, 1853-1855 (inv. nr. 2028)

Stukken betreffende de door de plaatselijke Vincentiusvereniging opgerichte linnenweverij voor opleiding van hulpbehoevende kinderen, 1853-1856' (inv. nr. 2029)

(Déze archiefgegevens zouden echter ook betrekking kunnen hebben op de conferentie van den H. Petrus Stoel te Antiochië.)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de ... algemeene vergadering der conferentie van de H. Maria te Uden op ... (Uden 1854).