Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Opmerkingen over naam Pius-Almanak
Alternatieve namen
  • Vereeniging van de H. Elisabeth (Goossens)
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1965 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering van het Geestelijk welzijn, dat is: van een Christelijk Ziekbed en Zaligen dood der arme Zieken (Goossens)

versterkende middelen, dekens en kleding aan behoeftige rooms-katholieke kraamvrouwen te verschaffen (Blankenberg)

Activiteit

het bezoeken, bijstaan en bedelen van behoeftige zieken en vooral kraamvrouwen

Bestuursleden

In 1894, 1899 en 1903: mevr. M. van Leeuwen-Koevoets, presidente, mevr. Koevoets-Overwijn, secretaresse, mevr. H. Olifiers-Tonino, penningmeesteresse.

Koninklijk Besluit 21 nov. 1867 nr. 76
Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 448-449.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 57.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 585.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 789.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Archief

In het Gemeentearchief Delft bevindt zich het archief van de Elisabeths-vereeniging 1862-1965.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de St. Elisabeths-vereeniging te Delft over de periode 1862-1941 in het archief van het Bisdom Rotterdam dat onder nr. 3.18.01.01 wordt bewaard in het Nationaal Archief. In hetzelfde archief bevinden zich stukken betreffende de St. Elisabethsvereniging (....) Delft, 1929-1957'.

In het Noord-Hollands Archief, R.K. bisdom Haarlem, 1853-1965 (NHA nr. 306) bevindt zich in dossier nr. 1483 het schrijven van de presidente en secretaresse van de Vereniging van de H. Elisabeth te Delft dd. 8-3-1862, dat de meerderheid van de leden tegen de aanstelling van een geestelijk directeur is. Bisschop stuurt bericht door aan de deken van Delft, met verzoek om inlichting. Bisschop wil de vereniging niet kerkelijk oprichten zonder een geestelijke als directeur.

En in dossier nr. 1484, agenda op de correspondentie:

J.F. van Brussel, deken van Delft vraagt de bisschop inlichting over de rechtspersoonlijkheid van de H. Elisabethsvereniging aldaar als inrichting van liefdadigheid. 1863.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Delft
Naam collectie Archief van de vereniging van de H. Elisabeth te Delft, 1860 - 1980
Beheersnummer 196
Toegang inventaris
Omvang 1,5 m
Statuten ja

Statuten en (huishoudelijke) reglementen, 1862-1953;

Stukken betreffende de koninklijke erkenning van de vereniging, 1867-1958.

Reglementen ja

Statuten en (huishoudelijke) reglementen, 1862-1953.

Ledenlijsten ja

Lijsten van werkende (bestuurs-)leden, 1872-1968.

Notulen ja

Notulen van vergaderingen van werkende leden, 1860-1969;

Notulen van de Afdeeling St. Hippolytus, 1869-1880.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1862-1966.

Financiƫle stukken ja

Jaarrekening en rekeningen en verslagen, 1871;

Journaals (Cassaboeken), 1862-1944;

Kladjournaal, 1890-1897.

Overige stukken ja

Stukken betreffende problemen rond de kerkelijke goedkeuring van de vereniging met name inzake de aanstelling van een geestelijk directeur, 1861-1862;

Stukken betreffende een geschil binnen het bestuur inzake de structuur van de vereniging, 1869;

Naamindex op een register van bezochte zieken, 1868-1879;

Staat van ontvangen en verstrekte goederen, 1871;

Registers van bezochte zieken, 1879-1925;

Stukken betreffende legaten en schenkingen, 1870-1967.