Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbetoon"

Naam Vereeniging "Hulpbetoon"
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 13 juni 1873 (oprichting)
Einddatum 1941 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te verleenen aan niet-bedeelden van alle gezindheden (Goossens) 

'(...) zoveel mogelijk door hun arbeid te verschaffen" (inleiding inventaris)

Activiteit

'De vereniging trachtte dit doel te bereiken door middel van een fonds, waarin de bijdragen van begunstigers of contributies van de leden zijn bijeengebracht. Elke winter deed de vereniging een beroep op de financiële steun van de Zwolse burgerij. Door aan een aantal behoeftige personen werk te verschaffen hoopt de Vereniging ze door de wintermaanden te helpen. Het merendeel van de te verrichten werkzaamheden werden door de arbeiders thuis gedaan en niet in een zgn. werkhuis. Deze werkzaamheden bestonden uit' het plakken van zakken, touwpluizen en  klompenmaken.

Oprichters

Op 13 juni 1873 kwamen een 60-tal lieden uit de Zwolse burgerij bijeen om de vereniging "Hulpbetoon" in het leven te roepen.

Eigen gebouw (adres)

'Op 17 februari 1881 verkocht mr. timmerman J. Willighagen aan de mr. steenhouwer W. Klinkert een huis met erf en daarachter gelegen pakhuis, uitkomende in de Waterstraat, staande en gelegen op het Eiland (...) voor 4200 gulden. Vermoedelijk trad Klinkert op namens de Vereniging.

Teneinde de aankoop te kunnen financieren werd op de ledenvergadering van 8 maart 1881 besloten een renteloze geldlening, groot 3000 gulden, aan te gaan. In de jaren daarna werden door de vereniging diverse belendende percelen aangekocht. Op de algemene ledenvergadering van 20 april 1891 werd toestemming verleend voor de aankoop van twee woningen, het vergroten en uitbreiden van de werkplaats, terwijl tot dekking van deze verbouwingskosten een renteloze lening ten bedrage van 6000 gulden werd aangegaan. De eerste steen werd gelegd op 26 augustus. (...) Vijf jaar later, te weten op 17 februari 1896, werd de werkplaats door brand verwoest en ging een grote voorraad goederen verloren. De werkplaats werd herbouwd en de schade hersteld. Het oorspronkelijke gebouw werd rond 1919 wederom uitgebreid door de aankoop van een tweetal huizen in de Drietrommeltjessteeg.'

Koninklijk Besluit 26 maart 1881 nr. 16
Staatscourant

05-07-1881

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3500
Verantwoording gegevens

 De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de Vereeniging 'Hulpbetoon'.

Opmerkingen

ad opheffing:

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 21 februari 1941 werd met algemene stemmen besloten om de vereniging te ontbinden. Tussen al die andere actief werkende verenigingen en diaconieën was geen plaats meer voor de Vereniging "Hulpbetoon". (inventaris)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Hulpbetoon" te Zwolle wordt onder toegangsnummer 878 bewaard in het Historisch Centrum Overijssel (archieftitel: Filantropische Vereniging Hulpbetoon; inventaris; 0,5 m.).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historisch Centrum Overijssel
Naam collectie Filantropische Vereniging Hulpbetoon
Beheersnummer 878
Toegang inventaris
Statuten ja

Stukken betreffende de goedkeuring van de statuten, 1881, 1910.

Reglementen ja

Huishoudelijk reglement, 1876, 1881.

Ledenlijsten ja

Register, houdende de namen van gewone en buitengewone leden, 1884-1899;

Lijsten, houdende de namen van leden, 1895, 1910, 1912;

Lijsten van leden, die geldelijk hebben bijgedragen, 1896, 1904/05, 1908.

Notulen ja

Registers, houdende de notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1896-1938;

Verslagen van de algemene ledenvergaderingen, 1889-1936.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1873-1919.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1881-1941.

 

Financiƫle stukken ja

Financiële verantwoordingen, opgemaakt ingevolge artikel 2 van de Armenwet, 1883, 1903;

Balansen, 1887-1915;

Rekeningen en verantwoording van inkomsten en uitgaven, 1887-1920;

Winst- en Verliesrekeningen, 1887-1889;

Stukken betreffende de aanvaarding van het legaat van F.C.J.G. Baronesse van Pallandt van Beerse, 1890, 1894;

"Winterlijsten", staten van giften van gegoede inwoners, ten behoeve van de ondersteuning van hulpbehoevenden, 1891-1908;

Bijboeken van ontvangsten en uitgaven, 1894-1920.