Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Talitha Kumi" afdeling Dordrecht

Naam Vereeniging "Talitha Kumi" afdeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Om zoovele verwaarloosde en verlatene meisjes (zonder onderscheid van geloofsbelijdenis), als de beschikbare fondsen toelaten, te vereenigen, en voor haar onderhoud, hare opvoeding en opleiding in Christelijken geest gedurende eenigen tijd te zorgen.'

Activiteit

financieel:

op plaatselijk niveau bijdragen aan de instandhouding van de instelling Talitha Kumi

praktisch:

Het bestuur van de afdeling gaat tot instelling van het patronaat over, 'zoodra het van de Regentessen of van het bestuur eener andere afdeeling kennisgeving ontvangt, dat ééne of meerdere uit de Inrigting ontslagene jonge dochters zich binnen de gemeente of in eene naburige vestigen.'

Afdeling van

de landelijke vereniging Talitha Kumi, opgericht in 1856 en gevestigd te Zetten.

Beschermheren -of vrouwen

Beschermvrouwe: C.J.L.C. baronesse Van Lijnden Van Hemmen, geboren baronesse van Nagel.

Bestuursleden

In 1885:

Mevr. E. Pijzel-Kist, presidente;
Mevr. A. van der Elst-Vriesendorp, thesaurière;
Mevr. C. Roodenburg-Tuk;
Mevr. Vriesendorp-Brunner, secretaresse.

In 1899:

[vacant], presidente;
M. A. van der Eist—Vriesendorp, penningmeesteresse.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en opmerkingen:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging waarvoor m.n. uit het Reglement voor de Vereeniging "Talitha Kumi" is geput.

Afdeling Dordrecht:

J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (reds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten, Adresboek der Gemeente Dordrecht (Dordrecht 1885 en 1899)

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

Inkomsten:

1. giften, legaten en erflatingen;

2. jaarlijkse bijdragen van medestichters, leden en begunstigers.

 

Archief

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, in bruikleen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, bevat de deelcollectie Heldring die betrekking heeft 'op O.G. Heldring en de geschiedenis der Heldring-gestichten. (...) De deelcollectie Heldring bevat o.m. stukken die betrekking hebben op de "Heldring-Gestichten", waaronder Talitha Kumi. Het bevat mogelijk ook stukken m.b.t. de afdeling Dordrecht.