Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden

Naam Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden
Plaats Zandvoort
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het bouwen en exploiteeren van een badhuis te Zantvoort (Goossens)

Activiteit

het instandhouden en exploiteren van een badinrichting gedurende de zomermaanden (15/6 tot 1/10) ten behoeve van maximaal 60 mensen (mannen, vrouwen en kinderen) per week

Oprichters

Het initiatief voor de oprichten van een badhuis voor minvermogenden kwam van de hoogleraar C.P. Tilanus, die hiertoe samenwerkte met de te Zantvoorts beroepen dominee C. Swalué. Tot de commissie van oprichters traden toe: 'Mr. C.A. Crommelin, pres., C. Swalué, vice-pres., Mr. H.A. Crommelin, penn., C.A. Enschedé, secret., C. Smit, Directeur Geneesheer, Jhr. H.G. Barnaart, Mr. H.S. van Lennep en C.J.G. de Booy; sedert [1869] aangevuld door de Heeren: A.C.J. de Fauvauge, D. Cordes, J.R. Boerlage en Dr. L. Heldring.

Prof. C.P. Tilanus was tijdens zijn leven eerelid van het Bestuur'. (Bouwsteenen)

Bestuursleden

De bovenvermelde oprichtingscommissie werd omgezet in het eerste bestuur.

Eigen gebouw (adres)

De badinrichting te Zantvoort die in juli 1871 voltooid werd en diezelfde zomer open ging.

Koninklijk Besluit 28 oktober 1869 nr. 21; 29 september 1898
Staatscourant

20 januari 1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3396
Verantwoording gegevens

Algemeen;

Gegevens uit de rubriek Binnenland van Bouwsteenen Tijdschrift voor inwendige zending, 3e jrg. (1884) 149-155, door de redacteur L. Heldring.

algemeen, eigen gebouw en laatste vermelding:

Folkert Bloeme, 'Filantropische instellingen in Zantvoort' op de website: http://www.zandvoortvroeger.nl/haltezandvoort-dorp.html, geraadpleegd op 27 oktober 2010.

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook aan het register van de Staatscourant van 1898

Opmerkingen

ad richtgroep:

veeleer zwakken dan zieken.

financiën:

Eind 1869 had de commissie f. 18903,30 bijeengebracht, te weining om de geraamde (bouw-) kosten te dekken. De tekorten werden door de inspanningen van mej. M. Wolterbeek, beoogd directrice, aangevuld, zodat in 1870 de bouw kon beginnen.

inkomsten:

contributiegelden (in 1884 f. 1000 per jaar)

o.a. giften, bv. f. 300 van koningin Sophie en, gedurende een aantal jaren, f. 500 van een anonieme badgast;

verpleeggelden, voor rekening van de patiënten (f.1.20) of liefdadige instellingen (0,90), in ruil waarvoor men kon baden en kost en inwoning verschaft werd. (Bloeme)

Het voorbeeld van Zantvoort inspireerde volgens Heldring de bezoekende koningin Sophie tot het inititief ook in Scheveningen een dergelijk badhuis op te richten, de latere Sophia Stichting. (Bouwsteenen)

ad laatste vermelding:

Uit het artikel van Bloeme blijkt dat het Badhuis na restauratie in 1923 heropend werd.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gerke, Carl Aug., Badhuis voor minvermogenden te Zandvoort 1871-1896 (Amsterdam 1896).
  • Tienjarig verslag aangaande het Badhuis voor minvermogenden te Zandvoort van 1871 tot 1880 (circa 1880).