Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland

Naam Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 29 april 1901 (oprichting)
Einddatum 1974 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'zooveel mogelijk het werk der Christelijke Philantropie te verheffen en wel in de eerste plaats door onderlinge samenspreking en voorlichting' (Dompièrre de Chaufepié e.a.)

'de behartiging van de belangen van den arbeid op Christelijk-philantropische gebied in Nederland' (Roepstem)

Activiteit

1e. voldoende opleiding van hulppersoneel in het leven te roepen en

2e. onderling toezicht te verkrijgen en tevens zoo mogelijk te voorkomen dat niet voldoende gecontroleerde inrichtingen worden opgericht.' (Tijdschrift)

 

'a. Onderlinge samenspreking en voorlichting.

b. Het in het leven roepen van eene voldoende opleiding van hulppersoneel.

c. Het verkrijgen van onderling toezicht.

d. Het voorkomen, voor zooverre dit mogelijk is, van het oprichten van niet voldoende gecontroleerde Inrichtingen.

e. Alle wettige middelen aan te wenden tot verheffing en bevordering van den Christelijk-philantropischen arbeid in het algemeen.' (Roepstem)

Hierbij aangesloten

de Zettense inrichtingen, de Martha-stichting te Alphen aan den Rijn, de Vereeniging "Johannes Stichting" te Nieuwveen, de Vereeniging “Mirjam”, Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem, de Vereeniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken te Utrecht, de Vereeniging "Tot Christelijke Liefdadigheid" te Wagenborgen, de Zendingstichting, Huizen van Barmhartigheid te Ermelo, de Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen's (inrichting: 's Heeren Loo), de Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers ("Het Hoogeland"), de damesvereeniging 'Vrienden der Armen' te Den Haag, de Vereeniging “Tot Heil des Volks”, de Vereeniging tot Verbreiding der Waarheid, de Nederlandse Gustaaf Adolfvereniging, de Dia(k)conessenhuizen enz.

Oprichters

dr. Th. de Visser, L. Zegers, ds. H. Pierson

Bestuursleden

Eerste bestuur: mr. W.H.J. baron van Heemstra te Driebergen, baron van Verschuer te Arnhem en ds. Heldring, W. Hovy, dr. Th. de Visser en jhr. mr. F. Roëll (secretaris), allen te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2ste jng. (1901) 189.

Een artikel over de vergadering van de besturen van de verenigingen, aangesloten bij de Christelijk-Philantropisch Inrichtingen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 mei 1900.

Roepstem van den Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland (Hoenderloo 1904). Brochure van de Centraal-Bond

Archief

Het archief van de Centraal Bond van Christelijke Philanthropische Inrichtingen, later Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische Inrichtingen en vanaf 1948 Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk, wordt bewaard op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De archiefperiode beloopt 1926-1974.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Graaf, A. de, Gestichten voor zwakzinnigen (Een bezoek aan de Huizen van Barmhartigheid). Rapport, uitgebracht in de vergadering van den Centraalbond van Chr. Phil. inrichtingen, van 8 maart 1909 (Utrecht 1909).