Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Helpende Hand"

Naam Vereeniging "De Helpende Hand"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1916 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging (...) stelt zich ten doel, noodlijdende en hulpbehoevende personen en gezinnen zedelijk en stoffelijk te steunen. Zij schenkt haren steun aan hulpbehoevenden onafhankelijk van het kerkgenootschap of de gezindte, waartoe dezen al of niet behooren.' (Blankenberg)

Activiteit

'[de vereniging] verleent hare hulp alleen na een nauwkeurig onderzoek van den toestand van het betrokken gezin en na zich overtuigd te hebben of en in hoeverre het door andere liefdadige vereenigingen wordt gesteund.

De hulp bestaat uit giften in eens, geregelde toelagen, levensmiddelen, brandstoffen, ligging, dekking, rentelooze voorschotten, werkverschaffing; ook door zieken en verwaarsloosde kinderen of ouden van dagen in gestichten te helpen, en door in het onderwijs te gemoet te komen bij kinderen, waar dit verwaarloosd is. Het maximum van geldelijken onderstand is f 50,-, het minimum is f 1. De duur van den onderstand wordt geregeld naar de behoeften van de ondersteunden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 387-388.

ad laatste vermelding:

Deze is ontleend aan de ‘Staat van instellingen die bereid zijn mede te werken tot de samenstelling van den Armenraad’ 1909-1911 en aan de ‘Lijst 1 Armenraad-Amsterdam Lijst van instellingen van weldadigheid die zich bereid verklaard hebben een vertegenwoordiger aan te wijzen in den Armenraad voor de 2e vierjarige periode.’ 1916. Beide lijsten bevinden zich in het Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 87.