Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Den Haag

Naam Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Den Haag
Opmerkingen over naam Van 1822 tot 1830: Protestantsche Maatschappij ter bevordering van welstand, door ondersteuning en voorlichting
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1829 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Protestantse  'medebelijderen, die wel de geschikte hoedanigheden of aanleg hebben, om gelukkige leden in de zamenleving te worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzake van bekrompene omstandigheden, buiten hun toedoen, door dadelijke hulp, vooral in den landbouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden'.
De ondersteunden op te leiden tot een verlichte kennis en getrouwe beoefening van het Christendom.

Activiteit

het financieel en anderszins steunen van de landelijke vereniging  haar doel te bereiken

 

(Die doelstelling luidde: 'ten behoeve van de zoodanigen [hierboven omschreven] aan te koopen of aan hen de nodige voorschotten voor niets te doen tot het aankoopen van de vereischte landerijen, woningen en verdere noodwendigheden; echter onder bepaalde voorwaarde, dat zij, het zij het aangekochte zelf, het zij bij gedeelten en op vaste tijden, den prijs der voor hen aangekochte goederen, of de aan hen voorgeschotene gelden, zullen terug geven.')

Afdeling van

de landelijke Maatschappij ter bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, opgericht in 1822 en gevestigd te Breda.

Bestuursleden

Bestuursleden van de Haagse ringen:

5e ring: de weleerw. heer C.L. van den Broek in 1829, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839, 1840, 1842, 1845-1848, de weleerw. heer J. Moll Jz in 1850, 1855, 1860, 1864-1866, 1870, 1872, 1875, 1880, 1883, mr. C.A. van der Kemp in 1893, 1894, niet vermeld in 1902.

 

14e ring: de weleerw. heer (ridder) J. Sluiter in 1829, 1830, 1832, 1835, niet vermeld in 1837, de weleerw. heer A. Lens in 1839, 1840, 1842, de weleerw. heer ds. T.C.R. Huydecoper in 1845-1848, 1850, 1855, 1860, 1864-1866, de edel hoog achtb. heer mr. J.D.W. Pape in 1870, 1872.

 

20e ring: (hoog ed. gestr. heer) E. Canneman in 1829, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839, 1840, 1842, 1845-1848, 1850, de edel Groot Achtbaren Heer mr. J.A. Philipse in 1855, 1860, 1864-1866, 1870, 1872, 1880, mr. C.P.D. Pape in 1883, 1893, 1894, 1902.


49e ring: de weledelgeboren heer mr. D. van de Wijnpersse in 1850, 1855, 1860, 1864-1866, 1870, niet vermeld in 1872, de weled. gestr. heer mr. C.M.A. Hartman in 1880, 1883, niet vermeld in 1893, mr. Ph.W. van Heusde in 1894, 1902.

 

In 1855: De Haagse ringen, inmiddels een 4-tal,  staan onder bestuur van de Weleerw. heer J. Moll 5e ring), De weleerw. heer T.C.R. Huidecoper (14e ring) mr. J.A. Philipse Lange voorhout (20e ring) en mr. D. van Wijnpersse Korte beestenmarkt (49e ring) etc.

Vanaf peiljaar 1880 (?) zijn er weer drie Haagse ringen en is de 14e ring opgeheven.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing, en leden:

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief;

W. de Vries, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.

ad bestuursleden:

Opregte 's-Gravenhaagsche stads-almanak 1823-1825.

's-Gravenhaagsche Stads-Almanak voor het jaar 1828-1842.

's Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor het jaar 1843-1844.

Nederlandsche residentie- en 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaren 1846-1866.

Nederlandsche Residentie-Almanak, 1867-1873.

Rijks- en residentie-almanak voor het Koningrijk der Nederlanden, 1874-1892.

Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne Koloniën, 1893-1902.

Opmerkingen

ad eerste en laatste vermelding:

Ontleend aan de eerste vermelding van een Haagse bestuurder van de vereniging in de s-Gravenhaagsche Stads-Almanak voor het jaar 1829 en aan het jaar van uitgave, 1902, van de recentste, geraadpleegde Almanak.

ad leden:

vrouwen konden alleen donatrice worden, geen lid

Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedroeg f. 5,25 'en voorts jaarlijks in de maand Januarij, eene toelage van gelijke somma'. In 1850 vermeldt de Nederlandsche residentie en 's-Gravenhaagsche stadsalmanak: 'Elk, die in eens aan de Maatschappij eene gift doet van f. 100 of daarboven zal levenslang als Donateur of Donatrice worden beschouwd'.
Andere inkomsten uit legaten, collecten e.d.m.