Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: Dorcas

Naam Vereeniging: Dorcas
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1878 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand in kleedingstukken aan behoeftigen' (Blankenberg)

'naaiwerk te verschaffen aan vrouwen, die ter uitdeeling aan behoeftigen worden bestemd' (Jaarboekje)

Activiteit

'de contributiën der leden worden gebruikt tot aanschaffing van verschillende stukken goed, geschikt om kleedingstukken van te maken. Deze goederen worden door de dames-regentessen zelven geknipt op wekelijksche bijeenkomsten en dan verzonden naar de Naai-inrichting der vereeniging ter behartiging van zedelijke en stoffelijke belangen te Haarlem, waarna die genaaide goederen aan de dames regentessen van Dorcas worden teruggezonden. Deze dames bezorgen dan aan iedere contribuante de verlangde kleedingstukken voor de waarde hunner contributie. De contribuanten schenken dan zelf de kleedingstukken aan armen die zij kennen, en die daaraan behoefte hebben.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de Vereeniging tot behartiging van geestelijke en stoffelijke belangen te Haarlem, opgericht in 1842.

Vergaderplaats

De vereniging Dorcas 'houdt hare bijeenkomsten in een lokaal van "Weten en Werken".' (Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

Gegevens, inclusief oprichtingsjaar en laatste vermelding zijn ontleend aan het Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 418.

Opmerkingen

'Zij [Dorcas] telt ongeveer 125 leden, die naar welgevallen bijdragen (...)'. (Jaarboekje)