Uitleg over de selectie

 
English | Nederlands
Achtergrond | Database | Geschiedenis | Selectie | Archieven | Handleiding | Bladeren | Zoeken |

Uitleg over de selectie

De opname in de database van alle door de landelijke overheid gedane verzoeken om inlichtingen zou geen hanteerbaar geheel hebben opgeleverd. De overheid was immers voortdurend bezig informatie bijeen te garen en om te zetten in beleid. Er is daarom een keuze gemaakt.

 • alleen eenmalige verzoeken om inlichtingen van de landelijke overheden aan lagere overheden

  Opgenomen werden alleen eenmalige verzoeken om inlichtingen door de centrale overheid aan lagere overheden, zoals provincies en gemeentebesturen of aan andere instanties en gezagsdragers. Daarbij behoort de volledige tekst van de gestelde vragen.
  Buiten beschouwing bleven de interne gegevens inzake het functioneren van de centrale overheid. Te denken valt dan aan begrotingen, rekeningen, inspectierapporten, personeelslijsten en dergelijke. Inlichtingen over personen buiten de centrale overheid, zoals gepensioneerden, op wachtgeld gestelden en krijgsgevangenen, zijn wel opgenomen omdat ze aan derden werden gevraagd.
 • alleen verzoeken om inlichtingen die een doorsnede in de tijd bieden, geen registraties

  Weggelaten zijn gegevens die samenhingen met het verlenen van goedkeuringen of toelating door de overheid. Zo is bijvoorbeeld wel het verzoek om inlichtingen over de goud- en zilversmeden in het land opgenomen, dat een doorsnede bood in de tijd. De daarna voorgeschreven registratie van nieuwe goud- en zilversmeden daarentegen viel buiten het bestek. Ook andere vaste registraties door of namens de overheid zijn niet opgenomen.
 • alleen verzoeken met een algemeen karakter

  Verder zijn alleen verzoeken om inlichtingen opgenomen met een algemeen karakter. Ze moeten betrekking hebben op een grotere bestuurlijke eenheid. Zo zijn bijvoorbeeld verzoeken om nadere inlichtingen naar aanleiding van individuele rekesten uitgesloten.
 • alleen feitelijke verzoeken om informatie en de gegeven antwoorden

  Voor de periode 1795 tot en met 1810 zijn opgenomen de verzoeken om inlichtingen, met de bijbehorende vragen, en de administratieve afhandeling van de binnengekomen antwoorden. Voor de periode 1811-1813 is volstaan met het verzoek en de vragen. Bij ieder verzoek om inlichtingen behoort natuurlijk een bestuurlijke context. Te denken valt aan de aanleiding voor een vraag, de beleidsvoorbereiding, tussentijdse wijzigingen en problemen rond de uitvoering van nieuw beleid. Onderzoek naar deze context is echter interpretatief valt daarom buiten het bestek van dit project. Het is aan de gebruiker om deze zoveel mogelijk te reconstrueren. Wel worden daarover in de toelichting op een verzoek om inlichtingen algemene opmerkingen gemaakt, voor zover dat noodzakelijk is voor een goed begrip van het verzoek.
 • alleen archieven van de landelijke overheden (periode 1795-1810)

  Alleen de archieven van de landelijke overheid zijn bewerkt, dat wil zeggen de archieven van alle uitvoerende instellingen, van soevereinen tot ministeries. Wetgevers en adviseurs bleven buiten beschouwing. De archieven van provinciale en plaatselijke overheden werden evenmin geraadpleegd. Wel krijgt de gebruiker alle noodzakelijke gegevens in handen om dit gemakkelijk zelf te doen. Het is overigens in de meeste gevallen niet dringend nodig, omdat gebleken is dat de lagere overheden hun gegevens vaak opzonden zonder daarvan zelf kopie te houden. Deze gegevens zijn dan alleen in de archieven op centraal niveau te vinden. Voor de periode 1811-1813 zijn daarentegen voornamelijk de archieven van de Hollandse departementen gebruikt, omdat alleen daar een volledig overzicht kon worden verkregen van alle verzoeken om inlichtingen.