Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)


Actief vanaf 02-11-1801 tot 29-04-1805

Aantekeningen:

Het Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest had tot taak de goedkeuring van door het Staatsbewind voorgedragen wetten, ingediende begrotingen en eventuele buitengewone petities, het verlenen van dispensatie van wetten en, met advies van het Nationaal Gerechtshof, abolitie (vernietiging) of remissie (vermindering) van opgelegde straffen.

Het Wetgevend Lichaam telde vijfendertig leden, de eerste maal binnen acht dagen te benoemen door het Staatsbewind. Daarbij moest rekening worden gehouden met een redelijke verdeling over de Departementen. Jaarlijks trad per 1 juni een derde deel af. De wijze van aftreden en verkiezing moest bij wet worden geregeld. Dit gebeurde pas op 18 februari 1803. Zie voor het aantal ringen de beschrijvingen van de afzonderlijke Departementale Besturen. De verkiezingen zelf vonden getrapt plaats, met allerlei bepalingen voor de afzonderlijke Departementen. In de grondvergaderingen werden kiezers gekozen, die op hun beurt in een kiesvergadering een lid van het Wetgevend Lichaam benoemden. Daarbij kwam ieder jaar een andere groep ringen aan de beurt.

Het Wetgevend Lichaam vergaderde tweemaal per jaar, van 15 april tot 1 juni en van 15 oktober tot 15 december. En bovendien konden buitengewone vergaderingen worden uitgeschreven zo vaak het Wetgevend Lichaam of het Staatsbewind nodig zouden oordelen. Per zitting (gewoon of buitengewoon) werden bij meerderheid van stemmen twaalf leden verkozen om de voorgedragen wetten te bespreken. Discussies over alle in de eerste week van de bijeenkomst ingekomen voorstellen dienden aan het einde van de bijeenkomst te zijn afgerond, wat de buitengewone bijeenkomsten betreft vóór het scheiden en uiterlijk binnen een maand. Vervolgens stemden alle leden met ja of nee over het voorstel, dat tussentijds kon worden teruggenomen. Als een voorstel werd verworpen, kon het Staatsbewind het door drie leden nader laten adstrueren. Werd het voorstel daarna opnieuw verworpen, dan verviel het. Het Wetgevend Lichaam moest daarna de redenen van de weigering meedelen aan het Staatsbewind, dat vervolgens met een nadere voordracht kan komen.

In 1805 keurde het Staatsbewind de komst van Raadpensionaris Schimmelpenninck als staatshoofd goed. Het Wetgevend Lichaam nam vervolgens de door hem ontworpen grondwet over, evenals daarna de kiezers.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1803/02/18 Besluit van het Staatsbewind: indeling van de Departementen en regeling van de verkiezingen. meer informatie
1805/04/30 Decreet Wetgevend Lichaam: opheffing van het Wetgevend Lichaam van het Bataafse gemenebest. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.