Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Knippenberg, H. en B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijmegen, 1988
Knoppers, J.V.T. en F. Snapper, "De Nederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het eind van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw" in Economisch- en Sociaalhistorisch Jaarboek XLI (1978) p. 115-153.
Knotter, A., "Stedelijke economie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw" in: BMGN CI (1986) p. 551-580.
Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden). Hilversum, 2005.
Koninklijke Almanak voor den jare 1807. Den Haag.
Koninklijke Almanak voor den jare 1808. Amsterdam.
Koninklijke Almanak voor den jare 1809. Amsterdam/Den Haag.
Koninklijke Courant, 1807-1810.
Koolemans Beijnen, G.J.W. (red.), Historisch Gedenkboek der herstelling van Nêerlands onafhankelijkheid in 1813. 4 dln. Haarlem, 1912-1913.
Koolhaas-Grosfeld, E., "'Economische' schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie" in: Werkgroep Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 141-183.
Koppius, W.J., "Oost-Friesland onder het bestuur van het Koningkrijk Holland (1806-1810)" in: Bijdragen voor de Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e Reeks, II (1932) p. 283-304.
Kops, J., Verhandeling bevattende een overzigt van de staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld 1806-1812. zp. zj.
Korthals Altes, W.L., Van Hollands pond tot Nederlandse gulden. De geschiedenis van de Nederlandse geldeenheid. Amsterdam, 1996.
Kossman, E.H., "The crisis of the Dutch state, 1780-1813: nationalism, federalism, unitarianism"in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann (ed.), Britain and The Netherlands vol IV: Metrolpolis, dominion and province (Den Haag, 1971), p. 154-171.
Kossman, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. Amsterdam/Brussel, 1976.
Krans, R.H., "Het bedrijf van de Rotterdamse kassiers en makelaars Chabot, 1769-1921" in: Joh. de Vries e.a., Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van mr. H. van Riel als voorzitter van de Vereniging 'Het Nederlands-Economisch-historisch Archief (Den Haag, 1977) p. 140-182.
Krayenhoff, C.R.T., Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren 1809 en 1810, medegedeeld door den Luitenant-Generaal Baron -. Nijmegen, 1831.
Kretzschmar, L.P.E., P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. 's-Gravenhage, 1987.
Krieken, G. van, Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830. Amsterdam, 1999.
Krol, E., "Huiselijkheid in soorten en maten" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 131-140.