Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Verschaffel, T., "Passé composé. Geschiedschrijving in Belgie in de Franse tijd" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XVIII (1996) p. 47- 59
Verzameling van notificaties, publicaties, enz. van den secretaris van staat der Bataafsche Republiek, van den Koning van Holland, Keizerlijke decreten enz. van 2 november 1806-14 november 1810. 6 dln.
Verzameling van wetten van Zijne Majesteit den Koning van Holland, mitsgaders publicatiën, decreten en notificatiën van hoogstdeszelfs ministers, gebragt onder behoorlijke boeken, titelen en afdeelingen, en beginnende met den komst van Zijne Majesteit tot den throon, 8 dln, Amsterdam, J. Allart, 1809-1810.
Villard, P., "L' influence de la Constitution française de l' an III sur le projet de Constitution Batave de Charles Daunou" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Koppens (red.), De Bataafse omwenteling en het recht, p. 23-34.
Visser, J., "Friezen yn it leger fan Napoleon" in: Genealogysk Jaerboek XXXV (1985) p. 102-107.
Visser, J.Th de, Kerk en staat. Deel III, Nederland van 1796 tot op heden. Leiden, 1927.
Vissering, G., Het oude en het moderne giro-verkeer in Nederland. Amsterdam, 1908.
Voorduin, J.C., Overzigt van de geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken. Utrecht, 1837-1840.
Voorn, H., Papierfabricage in de eerste helft der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, 1975.
Vovelle, M., La chute de la monarchie 1787-1792. Nouvelle histoire de la France contemporaine 1. 1972.
Vree, W. van, Nederland als vergaderland. Opkomst en verbreiding van een vergaderregime. Groningen, 1994.
Vreede, G.W., Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798. 2 dln. Amsterdam, 1847-1851.
Vreede, G.W., ed., Ontwerpen van strafwetten en regtspleging voor het krijgsvolk te lande en te water, vervaardigd onder de regering van Koning Lodewijk Napoleon. 1e Stuk inhoudende het rapport der Commissie van Militaire Wetgeving, gedagteekend 8 april (8 julij) 1807, en het daarbij ingediend Crimineel Wetboek en Reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk van het Koningrijk Holland (te water) en te lande. Utrecht, 1842.
Vreede, G.W., Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek. 2 dln. Amsterdam, 1863-65.
Vreedes-Almanak of belangryk zakboekje voor het Bataafsche Volk 1803 (Voorheen Almanak der Bataafsche Omwenteling) [Leeuwestyn] Den Haag.
Vries, B.W. de, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw. ''s-Gravenhage, 1957.
Vries, J. de en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. Amsterdam, 1995.
Vries, O., B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland en P. Baks, De Heeren van den Raede: biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811. Hilversum, 1999.
Vries, Th. de, Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek. Nijmegen, 1979. Derde druk.
Vrugt, M. van der, "Het Hof van Utrecht (1530-1811)" in: Duizend jaar Utrechtse rechtspraak. Van Sint-Paulusabdij tot Hamburgerstraat (Deventer, 2000) p. 63-93.