Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden). Hilversum, 2005.
Koninklijke Almanak voor den jare 1807. Den Haag.
Koninklijke Almanak voor den jare 1808. Amsterdam.
Koninklijke Almanak voor den jare 1809. Amsterdam/Den Haag.
Koninklijke Courant, 1807-1810.
Koolemans Beijnen, G.J.W. (red.), Historisch Gedenkboek der herstelling van Nêerlands onafhankelijkheid in 1813. 4 dln. Haarlem, 1912-1913.
Koolhaas-Grosfeld, E., "'Economische' schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie" in: Werkgroep Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 141-183.
Koppius, W.J., "Oost-Friesland onder het bestuur van het Koningkrijk Holland (1806-1810)" in: Bijdragen voor de Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e Reeks, II (1932) p. 283-304.
Kops, J., Verhandeling bevattende een overzigt van de staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld 1806-1812. zp. zj.
Korthals Altes, W.L., Van Hollands pond tot Nederlandse gulden. De geschiedenis van de Nederlandse geldeenheid. Amsterdam, 1996.
Kossman, E.H., "The crisis of the Dutch state, 1780-1813: nationalism, federalism, unitarianism"in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann (ed.), Britain and The Netherlands vol IV: Metrolpolis, dominion and province (Den Haag, 1971), p. 154-171.
Kossman, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. Amsterdam/Brussel, 1976.
Krans, R.H., "Het bedrijf van de Rotterdamse kassiers en makelaars Chabot, 1769-1921" in: Joh. de Vries e.a., Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van mr. H. van Riel als voorzitter van de Vereniging 'Het Nederlands-Economisch-historisch Archief (Den Haag, 1977) p. 140-182.
Krayenhoff, C.R.T., Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren 1809 en 1810, medegedeeld door den Luitenant-Generaal Baron -. Nijmegen, 1831.
Kretzschmar, L.P.E., P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. 's-Gravenhage, 1987.
Krieken, G. van, Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830. Amsterdam, 1999.
Krol, E., "Huiselijkheid in soorten en maten" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 131-140.
Kruithof, B., "De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1784 en 1860" in: B. Kruithof e.a., Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek (Nijmegen, 1982) p. 371-385.
Kruseman, A.C., De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814. Amsterdam, 1889.
Kuipers, K.J. en J. Klatter, Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel. Zutphen, 1980.